Kommuneplan 2007-2020

Kommuneplanens samfunnsdel for Vega kommune 2007-2020 ble vedtatt 14. juni 2007, og kommuneplanens areadel ble vedtatt 17. juni 2010.

Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 178 kB)

Kommuneplanens arealplankart (PDF, 2 MB)

 

 

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen følges opp de fire påfølgende år. I Vega kommune er det økonomiplanen som har denne funksjonen, og som rulleres årlig. 
 

Hva er kommuneplanens samfunnsdel? 

Kommuneplanenes samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. Kommuneplanen legger føringer for den kommunale aktiviteten og er dermed et viktig beslutningsgrunnlag for sektorens virksomhet, og er med på å sikre forutsigbarhet i planlegging.

Samfunnsdelen beskriver fem ulike satsingsområder som er viktig for utvikling av Vegasamfunnet i denne kommuneplanperioden. Satsingsområdene legges også til grunn for arealbruken i samme planperiode.

Hva er kommuneplanens arealdel?

Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise sammenhengen mellom samfunnsutvikling, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk.

Arealdelen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen.

Kontaktinfo

Margrethe Wika
Miljøvernsjef
E-post
Telefon 75 03 58 65

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega