Kommunale veier

Vega kommune har ansvaret for ca. 40 km kommunale veier. Forruten disse består vegnettet på Vega av ca. 30 km riksveger, 40 km fylkesveger og 70 km privatveger, tilsammen ca. 178 km veger.

Vintervedlikeholdet består hovedsaklig i å holde veiene farbare på vinterstid. De som påtar seg brøyting på kommunale veger forplikter seg til:

  • Holde veien åpen kl. 07.00 (før morgentrafikken) og kl. 15.00 (arbeidsslutt hverdager)
  • Brøytingen skjer ved snømengder > 20 cm (tørr snø) eller > 10 cm (våt snø), og skal være slik at det ikke er fare for ulykker
  • Brøyteren er ansvarlig for skade på annen manns eiendom

Arbeidet sommerstid består i å holde veiene i best mulig stand ved grusing og salting.

Krav til avkjørsler fra kommunale veger

Det er Veglovens §§ 40 - 43 som gir lovhjemmel for at vegmyndigheten kan sette krav til utforming, bygging og vedlikehold av avkjørsler.

Når det skal bygges en avkjørsel fra en kommunal veg er det viktig at denne bygges slik at trafikksikkerheten for alle som ferdes langs vegen er ivaretatt.