Må jeg søke?

Du må følge plan- og bygningsloven når du skal bygge, rive eller gjøre endringer på eiendommen din.

Sjekk om du må søke ved å bruke Direktoratet for byggkvalitet sin veiviser.

Les mer om hva du kan gjøre på egen eiendom uten å søke i Plan- og bygningsloven § 20 - 3 og Byggesakforskriften § 4 - 1

Dersom din bygning er søknadspliktig

Hvis bygningen er søknadspliktig må du sjekke om du kan søke selv. Du finner også informasjon om hvordan du søker her.

Sjekk om du må søke hvis du skal du installere eller renovere ildsted/pipe ved å følge denne lenken.

Dersom din bygning ikke er søknadspliktig

Hvis bygningen ikke er søknadspliktig, kan du bygge uten å informere kommunen på forhånd.

Du er selv ansvarlig for at tiltaket er unntatt søknadsplikt, og at det oppføres i henhold til gjeldende reguleringsplan og plan- og bygningsloven med forskrifter. Selv om det ikke er krav til søknad og nabovarslig, anbefaler vi at du informerer naboer om planene dine.

Hvis du skal oppføre en frittliggende bygning eller et tilbygg, må du informere kommunen og bygningen og plasseringen når den er oppført. Du informerer kommunen ved å sende "Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt" og situasjonskart som viser bygningens plassering. Situasjonskart kan skrives ut hos teknisk avdeling eller seeiendom.no

Er du i tvil, ta kontakt med avdeling for teknisk og eiendom for hjelp og veilending. 

Viktig å huske på

  • Tiltak som er i strid med plan- og bygningsloven eller reguleringsplan er alltid søknadspliktig.
  • Fritak fra søknadsplikten gjelder kun dersom tiltaket er i henhold til gjeldende reguleringsplan og kommuneplan. Hvilken reguleringsplan som er gjeldende for din eiendom kan du finne her.
  • Ved bygging av garasje, hagestue og tilbygg, må du sjekke utnyttelsesgraden for tomten. Hva som er gjeldende utnyttelsesgrad for din tomt finner du i reguleringsplanen. Direktoratet for byggkvalitet har laget en kalkulator for utregning av utnyttelsesgrad.
  • Ved terrengarbeid må du huske å sjekke om det ligger ledninger i grunnen. Du kan ikke endre terreng over ledninger uten samtykke fra ledningseier.
  • Hvis eiendommen grenser mot offentlig vei og det ikke er vist byggegrense mot vei i reguleringsplanen, gjelder veilovens byggegrenser (15 meter fra kommunal vei og 50 meter fra fylkes- og riksvei).

Mer informasjon

Bygg uten å søke - informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega