Skoleskyss

Når kan du få skoleskyss?

For å ha rett til skoleskyss, må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger og over 4 km for 2.-10. klassinger. 

Hvis du bor nærmere skolen enn disse avstandene, kan du likevel ha rett til skoleskyss dersom du:

  • har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • er varig eller midlertidig funksjonshemmet

På Vega er det vedtatt at alle barn som bor utenfor Gladstad har rett til skoleskyss da skoleveien anses som særlig farlig eller vanskelig.

Slik søker du

Skolen tar hånd om dette ved skolestart.