Avløp og slam

Hovedplan for avløp i Vega kommune ble vedtatt av kommunestyret i sak 7/95. Kommunale avløpsanlegg med pumpestasjoner finnes i dag på Viksås, Nes-Holand, Kolstad, Gladstad, Igerøy og Ylvingen. Resten av kommunen defineres som spredt bebyggelse og har enkeltutslipp eller fellesanlegg for inntil 7 husstander.

Utslippstillatelse

Søknader om utslippstillatelse behandles ved byggesakskontoret.

Slamtømming

For boliger og fritidsboliger med private slamavskillere i spredtbygde strøk foregår i samarbeid med Namdal Tankrens AS. Eiendommer med fast bosetting og slamavskiller skal ha slamtømming hvert 2. år.

Nødtømming av septiktanker

Vega kommune har nå inngått avtale med Øyvind Sleteng om nødtømming av septiktanker. Ved akutt behov for tømming ring mob 957 76 839.