Motorferdsel i utmark

I Norge skal motorferdsel i utmark og vassdrag skje på en slik måte at vi verner om natur og fremmer trivsel. Kommunen har ansvaret for at regelverket blir fulgt.

Er det behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag må det søkes til kommunen om tillatelse.

Søknad

Vi anbefaler at søknad om motorisert ferdsel i utmark gjøres på dette skjemaet:

 
For at vi skal kunne behandle søknaden, må følgende dokumentasjon ligge ved:
  • kart som viser hvor du ønsker å kjøre
  • om du skal frakte ved, må du ha hogsttillatelse fra grunneier
  • for transport av funksjonshemmede (legeerklæring)
  • eventuell dokumentasjon av særlige behov

Det er Vega formannskap som behandler søknader om motorisert ferdsel i utmark.

Hva menes med motorferdsel?

Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy slik som bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøskuter ol. Samt båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor.

Motoriserte hjelpemidler er nyttige for en rekke formål. Samtidig er bruken av disse også konfliktfylt. Folk flest ferdes i naturen for å oppleve fred og ro. For at utmarka, skog og fjell skal være fri for motorkjøretøy har vi et regelverk som begrenser motorisert ferdsel i utmark.

Reglene skal også beskytte naturen mot skader. Kjøring på barmark kan gjøre store skader på planteliv og sette merker i terrenget. I tillegg utsettes naturen for forurensning. For å unngå interessekonflikter, er motorisert ferdsel i utmark regulert gjennom lov og forskrift.

Lover og forskrifter

Motorferdselloven

Forskrift for bruk av motorferdsel i utmark og på islagt vassdrag

Naturmangfoldloven

Forvaltningsloven

Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn

Forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg

Nyttige lenker

Miljødirektoratet

Fylkesmannen i Nordland

Regjeringen.no

Rundskriv T-6/09 om naturmangfoldlovens betydning for motorisert ferdsel i utmark

Kontaktinfo

Margrethe Wika
Miljøvernsjef
E-post
Telefon 75 03 58 65

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega