Hjemmebaserte tjenester

Hjemmetjenester er et samlebegrep for hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Hjemmetjeneste består av:

1. Praktisk bistand (hjemmehjelp) hjemlet i Lov om sosiale tjenester § 4.2a.
2. Pleie- og omsorg (hjemmesykepleie) hjemlet i Lov om kommunehelsetjeneste § 1-3.
3. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) hjemlet i Lov om sosiale tjenester §§ 4.2a og 4.3.
4. Psykiatritjeneste hjemlet i Lov om psykisk helsevern.

I Vega kommune kommer også tildeling av omsorgslønn og formidling av tekniske hjelpemidler inn under hjemmetjenesten.

Hjemmebaserte tjenester har sin base på Vega Omsorgssenter.

Hjemmetjenesten, ved avdelingssykepleier, har ukentlig samarbeidsmøte med lege og fysioterapeut. Avdelingssykepleier og leder er med i rehabiliteringsteamet og i inntaksnemda ved Vega Omsorgssenter.

Kontaktinfo

Perly Heide
Leder hjemmesykepleien
E-post
Telefon 75 03 58 81

Adresse

Vega Omsorgssenter
Torvåsmyra 1
8983 Vega