Grensejustering

For å rette opp uhensiktsmessige grenser mellom eiendommer kan man foreta en grensejustering/makeskifte.

En grensejustering vil si at det kan overføres mindre areal mellom to matrikkelenheter (eiendommer) som har felles eksisterende grense. For overføring av større områder, se arealoverføring. En grensejustering krever at det foretas en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle matrikkelenhetene klarlegges og beskrives.

Vilkår for grensejustering

Arealene skal være noenlunde like i størrelse og verdi.

Av hensyn til panterett er det bare mindre arealer som kan overføres mellom eiendommene.

Arealet for involverte eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent (maksimalt 500 m²).

Hvem kan søke?

Eier (hjemmelshaver), fester, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt kan søke om grensejustering.

Søknad

Se kartverket.no

Søknaden må inneholde forslag til ny grense tegnet inn på kartutsnitt og opplysninger om hvor stort areal som overføres.

Hva koster det?

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal, maksimalt 500 m2.

 

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega