Arealoverføring

Ønsker du å kjøpe deler av en annen eiendom eller selge deler av din egen, kan du søke om arealoverføring. 

Arealoverføring innebærer at det fradeles en del av en eiendom, og at denne delen slås sammen med en annen eiendom. Ved arealoverføring slipper man å opprette egen grunneiendom, tinglyse skjøte og utføre en sammenslåing av eiendommene.

Justeringer der arealet er under 5% av eiendommens totale areal kan gjøres ved grensejustering.

Hvem kan søke?

Eier av eiendom (hjemmelshaver), fester, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt kan søke om arealoverføring.

Søknad

Se kartverket.no.

Hva skjer videre etter du har søkt?

Når søknaden er registrert hos oss, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler i saken, orienterer vi om dette. Trenger søknaden behandling/uttalelser fra andre offentlige instanser enn kommunen, sørger vi for innhenting av disse. 

Etter at søknaden er behandlet kontakter vi deg for å avtale når og hvor søker, landmåler og berørte parter skal møtes på aktuell eiendom for å befare eiendommenes grenser. Dette kalles en oppmålingsforretning.  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven. Vedtaket sendes til søkerne med kopi til eventuelle parter som har hatt merknader til søknaden.

Hva koster det?

 

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega