Klarlegge grenser

Vi klarlegger eksisterende grenser når det er behov for å få målt og merket grenser for en eiendom eller grense som ikke tidligere er koordinatbestemt.

Hvem kan søke?

Eier av eiendommen/hjemmelshaver, eier av festerett, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt kan søke om grensepåvisning.

Søknad

Se kartverket.no.

Vedlegg

  • Kartutsnitt hvor det er markert hvilke grensepunkter som kreves kartlagt. Du kan for eksempel markere det på et situasjonskart som kan bestilles hos kommunen.

  • Dersom ikke eiendommen er inntegnet i matrikkelkartet må søker selv tegne inn eiendommen på kartutsnittet.

  • I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen, må det legges ved firmaattest av nyere dato.

Hva skjer videre, etter at du har søkt?

Pris

 

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega