Deling av eiendom (skille ut tomt)

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom.

Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Den nye eiendommen registreres i grunnboka og i matrikkelen (eiendomsregisteret).

For fradeling av et areal som skal tillegges en annen eiendom, se arealoverføring

For mindre justering av eiendomsgrensene, se grensejustering.

Hvordan søke om deling?

Du må sjekke om delingen er i henhold til plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplan. Reguleringsplaner finner du her. Dersom området ikke er regulert, krever kommuneplanen detaljregulering. Hvis området ikke er regulert, må det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens krav om detaljregulering.

Deling av boligeiendom (fortetting)

For deling av 4 boenheter eller mer kreves alltid ny reguleringsplan. For deling av inntil 3 boenheter i regulerte boligområder kan dette behandles som dispensasjon.

Deling av landbrukseiendom

Ved søknad om fradeling av landbrukseiendom, må søknades først behandles av landbruksmyndightene i henhold til Jordloven § 12. 

Hva skal søknaden inneholde

  • Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søknaden må underskrives av samtlige eiere.
  • Eventuelle dispensasjonssøknader.
  • Situasjonskart. Kan bestilles hos kommunen. Situasjonskartet må vise ønsket grense med avkjørsel, adkomstveg, parkeringsløsning og utearealer 1:500 eller 1:1000.
  • Nabovarsel. Ved nabovarsling brukes skjema 5154, 5155 og 5156. Skjema Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere de før alt sendes til kommunen. Vent minst 2 uker på eventuelle nabomerkander før du sender søknaden til kommunen. Mer informasjon om nabovarsling finner du her.

Saksgang

Opprettelse av ny grunneiendom skjer i to trinn:

1. Saksbehandling (vedtak om fradeling i henhold til plan- og bygningsloven)

2. Oppmålingsforretning (grensepunktene blir oppmålt og merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

 

Overøfring av eiendomsrett - skjøte

Overskjøting av den nye parsellen til ny eier må ordnes av partene selv. Dersom dere trenger hjelp med dokumenter som skal tinglyses, anbefales det at partene søker hjelp hos eiendomsmegler eller advokat. 

Mer informasjon om hjemmelsovergang ved skjøte: Kartverkets informasjon om skjøte.

Hva koster det?

I tillegg kommer gebyr for tinglysing og oppmålingsforretning. Gebyret for oppmålingsforretning er avhengig av tomtens areal. 

Klage

Dersom resultatet av saksbehandlingen blir avslag, eller det i tillatelsen er satt vilkår du er uenig i, kan du klage på vedtaket. Her finner du mer informasjon om klageretten

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega