Kommunal planstrategi 2016-2019

Kommunestyret i Vega kommune vedtok 19. mai 2017 kommunens planstrategi 2016-2019 (sak 14/17). 

Hva er kommunal planstrategi?

Kommunal planstrategi skal være en vurdering av kommunens behov for planer i kommunestyreperioden, med utgangspunkt i en drøfting av sentrale utfordringer og strategier kommunen står overfor.

Behov for planer i Vega kommune

Følgende planoppgaver er prioritert i inneværende kommunestyreperiode:

Plannavn

Helhetlig Ros-analyse for Vega kommune
Overordnet beredskapsplan
Helse- og sosial beredskapsplan
Beredskapsplan for brann og redningsvesen
Kompetanseplan for Vega kommune
Kvalitetsplan for grunnskolen
Omsorgsplan med delplan for demens
Psykiatriplan / Plan for psykisk helse og rus
Kystplan Helgeland
Hovedplan vann og hovedplan for avløp
Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder
Kommundelplan for energi- og klima

 

Oversikt over øvrige planer som skal videreføres eller revideres se:

Kontaktinfo

Margrethe Wika
Miljøvernsjef
E-post
Telefon 75 03 58 65