Parkeringskort for forflytningshemmede

Hvem kan søke?

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse på et eller flere konkrete steder.

Det er forflytningshemmede som skal nyte godt av ordningen, ikke funksjonshemmede generelt.

Hvor gjelder beviset?

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir, i samband med transport av den som har fått tillatelsen, adgang til å parkere kjøretøy i hele landet:

  • på reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt.
  • på parkeringsplasser som er avgiftsbelagte etter forskrift av 1. oktober 1993 nr. 921 om parkeringsregulering og parkeringsgebyr, uten at avgift betales og utover fastsatt lengste parkeringstid
  • utover lengste tillatte parkeringstid hvor slik tid er fastsatt ved offentlig trafikkskilt. Dette gjelder likevel ikke dersom det også for forflytningshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid
  • på steder der det er innført boligsoneparkering

Navn og bilde av den forflytningshemmede er plassert på bevisets bakside. Parkeringsbeviset skal ved parkering plasseres med forsiden godt synlig bak frontruten. Beviset skal forevises ved kontroll.

Varighet

Tillatelsen skal gis av kommunen for begrenset tid, maksimalt 5 år, men ikke for mindre enn 2 år. Ved periodiske behov kan det likevel gis tillatelse for kortere tid.

Søknad

Den forflytningshemmede søker Vega kommune (bostedskommunen) på fastsatt skjema, samt legeerklæring. Søknaden skal vedlegges passfoto.

Søknad sendes Vega kommune, v/rehabiliteringssykepleier, pb. 84, 8981 Vega.

Nærmere informasjon og søknadsskjema ved henvendelse til rehabiliteringssykepleier eller inforavdelingen på rådhuset.