Oppfordring fra teknisk avdeling

Ikke bruk toalettet som søppelbøtte!

Planutvalget/formannskapet har i sak 93/21 vedtatt at fremlagte forslag til reguleringsplan for Brandsvika – Dammen hyttefelt legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring jf. pbl. §12-10 og §12-11. Høringsfrist: 6. februar 2022.

Vega kommunes budsjett ble lagt ut til off. gjennomsyn på Vega rådhus, 2. desember 2021.

I statsbudsjettet for 2020 ble det for første gang satt av midler til en Etteradopsjonskoordinator. Tjenesten er finansiert av Bufdir og er en råd og veiledningstjeneste for alle som er adoptert fra utlandet, deres adoptivforeldre, søsken og øvrig nettverk.

På pressekonferansen 12.11.2021 ble det sagt at det vil bli satt inn tiltak rettet mot uvaksinert helsepersonell som ivaretar sårbare pasienter. Regjeringen har lagt ut følgende : «Vi vil ta ytterligere grep for å beskytte sårbare pasienter fra smitte. 

Frivillige lag og organisasjoner som har bygd eller rehabilitert idrettsanlegg, nærmiljøanlegg eller anlegg for friluftsliv i fjellet kan nå søke på ordningen om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

 

 

Det er nå mulig for de som ikke er prioritert som utsatt gruppe å få influensavaksine.

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet, prioriteres dose 3 på følgende måte. 

Vi viser til tidligere informasjon om Influensavaksinering høsten 2021.

Ylvingen fergekai blir stengt torsdag 11.11.2021 og fredag 12.11.2021 pga bytte av fergebru.

Vega legekontor innfører nå selvtesting for Corona.