Oppdatert informasjon om «Tilskudd til inkludering av barn og unge»

Vega kommune har registrert seg som deltakerkommune i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) tilskuddordninger for inkludering av barn og unge. Kommunen søker i år om tilskudd til å ansette en ungdomslos/oppfølger, i samsvar med kommunestyrets vedtak om opprettelse av stilling som barne- og ungdomsarbeider for årene 2024-2026 (saksnummer 19/22).

I tillegg skal vi, som deltakerkommune, kunngjøre Bufdirs tilskuddsordning for inkludering av barn og unge lokalt, samt være knutepunkt for andre lokale aktører som ønsker å søke tilskudd. Både offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke.

Bufdirs kunngjøringer for 2024 ble lagt ut 16. oktober med søknadsfrist fredag 3. november. Søknadsprosessen innebærer at alle søkerne må sette seg inn i en forskrift for ordningen, samt en ganske omfattende veileder.

For 2023 fikk 1194 prosjekter tildelt til sammen over NOK 600 mill. Frivillige organisasjoner fikk mest, nesten 2/3 av totalbeløpet fordelt på 644 prosjekter.

Mål og målgruppe

Målet med ordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddene skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter samt fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.  Målgruppen er barn og unge i alderen fra 10 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper kan ha en mer begrenset målgruppe, jfr. kapittel 4 i forskriften. Eventuelle begrensninger i målgruppe vil også være beskrevet under den aktuelle aktivitetstypen. Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet. 

Risikofaktorer for utenforskap kan være: 

 • Å vokse opp i familier med lavinntekt
 • Manglende sosialt nettverk
 • Manglende tilknytning til skole/arbeid
 • Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 

Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

Aktivitetstyper

I fjorårets søknadsprosess åpnet Bufdir for å søke på følgende tolv aktivitetstyper:

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • Jobbtilbud og veiledning
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort
 • Aktivitetsguide
 • Los/ungdomslos
 • Åpen møteplass
 • Utprøving av arbeidsmodell
 • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
 • Annen lokal aktivitet (innovative og nyskapende prosjekter)
 • Frivillige aktiviteter i minst fem kommuner

Noen aktivitetstyper kan bare søkes på av kommuner. Kravene om egenfinansiering varierer. For frivillige organisasjoner er kravet 5% av tilskuddsbeløpet.

Detaljert informasjon for søkere

Søkere må sette seg godt inn i tilskuddsordningens regler og krav, som finnes her. Bufdirs søknadsportal må benyttes : www.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/ 

Vega kommunes kontaktperson

Kommunedirektør Brit Skjevling er kommunens kontaktperson for tilskuddsordningen. Hun kan kontaktes på epost brit.skjevling@vega.kommune.no