Ordinær skjenkebevilling

Har du serveringsbevilling og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Skal du starte et serveringssted som skjenker alkohol, må du også søke serveringsbevilling. 

Alle søknadene behandles etter alkoholloven

Hvordan få skjenkebevilling?

Firmaet som har det økonomiske ansvaret for skjenkingen kan søke om bevilling. Dersom et enkeltmannsforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.
Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet alkohollovgivningen og skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Søknad kan du laste ned her. (PDF, 10 MB)

Det skal utpekes styrer og stedfortreder, disse må:

 • ha fylt 20 år og være ansatt på stedet, eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet alkohollovgivningen
 • bestått kunnskapsprøven for skjenkebevilling i alkohollovgivningen

Hvordan søke om skjenkebevilling

Du finner mer informasjon på Altinn.no

Dette må du legge ved søknaden:

 • dokumentasjon på styrer og stedfortreder
 • dokumentasjon på serveringsbevilling
 • beskrivelse av stedets beliggenhet
 • firmaattest
 • bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling for styrer og stedfortreder
 • leiekontrakt
 • målsatt tegning av lokalet
 • aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierandeler oppgitt i prosent
 • kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevilling etter eierskifte
 • skatteattest for aktører som omfattes av vandelskravet
 • rutiner for internkontroll
 • brukstillatelse

Saksgang

Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er ca. 3 måneder. Søknaden blir sendt på høring til politiet.

Behandlingstiden kan bli forlenget hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Nye bevillinger krever politisk behandling i formannskapet.

Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

Utvidet bevilling for en enkeltanledning kan gis til alle typer arrangement ved et sted som allerede har alminnelig skjenkebevilling. Det koster ikke noe å søke om utvidelse av bevillingen. Bevillingen kan utvides til å gjelde:

 • Et tilleggslokale eller utendørs
 • Utvidet åpnings- skjenketid

Hvordan søke om utvidet bevilling?

Du må søke senest fire uker før arrangementet.
Følgende vedlegg må følge søknaden:

 • Hvis arrangementet skal være utendørs, må du sende inn en kartskisse over arrangementsområdet og grunneiers tillatelse til å benytte området
 • Beskrivelse av arrangementet, hvor mange deltakere som forventes og eventuelt vakthold
 • Gjelder det et innendørs arrangement; beskriv og tegn arealet så presist som mulig
 • Behandlingstid utvidet bevilling

Vanligvis tar det fire uker fra søknaden er komplett til du får svar. 
Søknaden sendes til politiet for uttalelse, derfor må søknaden inneholde gode opplysninger om sted og type arrangement.

Endringer i driften

Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer i bevillingsperioden, som for eksempel ved:

 • skifte av styrer og stedfortreder
 • endring av driftskonsept
 • ending av eierforhold

Har du spørsmål eller trenger du å få tilsendt søknadsskjemaer?

Da kan du kontakte Infoavdelingen,

Vega Rådhus, Rørøyveien 10, 8980 Vega

Tlf.: 750 35 800

Kontaktinfo

Marit Nilsen
Avdelingsleder informasjonsavdelingen
E-post
Telefon 75 03 58 79

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega

Åpningstider

08:00 - 15:45 (15.9-14.5)

08:00-15:15 (15.5-14.9)