Søke om serveringsbevilling

Skal du starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. Dette gjelder alle serveringssteder der det ligger til rette for at mat og drikke kan fortæres i eller like utenfor serveringslokalet.

Noen typer servering er unntatt fra bevillingsplikten. Disse er omtalt i serveringsloven §2.

Krav til den som søker

Det firmaet som skal ha det økonomiske ansvar for serveringen kan søke om bevilling. Dersom et enkeltmannsforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten (f.eks. medeiere) må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til:

 • straffelovgivningen
 • skatte- og avgiftslovgivningen
 • regnskapslovgivningen
 • diskrimineringsloven

Daglig leder kan ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning som vil være uforenelig med drift av et serveringssted, og må ha bestått etablererprøven.

Søknad kan lastes ned her. (PDF, 10 MB)

Ha klar disse vedleggene som må legges ved søknaden:

 • bekreftelse på bestått etablererprøve
 • firmaattest for alle selskaper involvert i driften (ikke eldre enn ett år)
 • skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 • tegning av serveringslokalet
 • kopi av leiekontrakt eller skjøte
 • dokumentasjon på at lokalet er godkjent for omsøkt bruk, i henhold til plan- og bygningsloven
 • Bekreftelse på melding til Mattilsynet

Om det søkes om uteservering, må du i tillegg legge ved følgende i søknaden:

 • godkjenning fra grunneier
 • tegning av uteserveringsarealet
 • leiekontrakt for utearealer (ved kommunal grunn)

Husk at virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat og har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg, skal installere fettutskiller.

Saksgang

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager fra komplett søknad er mottatt hos oss.

Søknaden blir sendt til uttalelse til politiet. Behandlingstiden kan bli lengre hvis politiet bruker lang tid, hvis de har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Endringer i driften

Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer i driften, som for eksempel ved:

 • skifte av daglig leder
 • endring i driftskonsept
 • endring i eierforhold

Har du spørsmål eller trenger du å få tilsendt søknadsskjemaer?

Da kan du kontakte: 
Infoavdelingen
Rådhuset
Rørøyveien 10
8983 Vega
Tlf.: 750 35 800

Kontaktinfo

Marit Nilsen
Avdelingsleder informasjonsavdelingen
E-post
Telefon 75 03 58 79

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega

Åpningstider

08:00 - 15:45 (15.9-14.5)

08:00-15:15 (15.5-14.9)