Vedtatt reguleringsplan - Polden Hytter

Kommunestyret vedtok i møte den 28.04 i sak 26/22 Reguleringsplan Polden Hytter, plan - ID 1815212022.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Vedtatt plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og øvrige dokumenter i saken finner du i listen under:

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid (Gnr. 24 bnr. 16) (PDF, 275 kB)

LoLe Landskap - Kunngjøring (PDF, 16 kB)

Polden Hytter - Illustrasjonsplan (PDF, 10 MB)

Polden Hytter planbeskrivelse - revidert 12.04.2022 (PDF, 2 MB)

Reguleringsbestemmelser - revidert 12.04.2022 (PDF, 820 kB)

ROS analyse Polden Hytter (PDF, 798 kB)

Saksprotokoll Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser for Polden hytter - reguleringsvedtak (PDF, 242 kB)

Uttalelse - Nordland Fylkeskommune (PDF, 356 kB)

Uttalelse - Statsforvalteren i Nordland (PDF, 412 kB)

 

Frist for å klage på vedtaket: 31.05.22 - 3 uker etter annonsering

Klage på vedtak sendes skriftlig til: postkasse@vega.kommune.no