Kontrollutvalget

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens folkevalgte organer. Kommunestyret kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret.

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Innkalling og referat

 

Kontrollutvalget 2019-2023:

Medlemmer:
John Albert Johansen (leder)
 
Varamedlemmer i rekkefølge:
Peter Didrik Nikolaisen Sr.
John Helge Breivik
Sissel Valberg
Katrine Olsen Grindhaug
Birger Lorentsen
 
Medlemmer: 
Tor Inge Lillestøl (nestleder)
Arnstein Hanssen
Turid Næss
Tove Trøan

Kontaktinfo

Tobias Langseth
Sekretariatsleder
E-post
Mobil 90 96 21 45