Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget utgjør et felles faktagrunnlag for Vega kommune sin planstrategi og for kommunens planleggingsarbeid. Innholdet skal legge til rette for en kunnskapsbasert styring og utvikling av kommunen, og inneholder statistikk og faktabeskrivelser på områder som kommunen skal planlegge innenfor. 

Kunnskapsgrunnlaget er bl.a. ment å imøtekomme Plan og bygningslovens krav om åpenhet i plangrunnlaget, samt kravene som Folkehelselovens § 5 stiller om overvåkning av befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse og trivsel i kommunene. 

Bidrar til felles forståelse

Kunnskapsgrunnlaget er ikke en fullstendig oversikt over alle områder i kommunen, men den peker på viktige forhold som kan bidra til en felles forståelse av nåsituasjonen og fremtidige behov i kommunen. Det vil bidra til et godt grunnlag for et systematisk og målrettet planarbeid. Kunnskapsgrunnlaget vil dermed ha stor betydning for hvilke planoppgaver Vega kommune bør prioritere fremover.

Informasjonen hentes fra flere steder

Statistikk, tabeller og informasjon er hentet fra, eller basert på, tall fra lokal kunnskap, rapport kommuneøkonomi 2016, SSB, KOSTRA, kommunehelsa statistikkbank, Pandatall utarbeidet fra Fylkeskommunen, Sintef, Ungdata, BrukerPlan, IMDI, NAV og utdanningsdirektoratet.

Kunnskapsgrunnlaget skal oppdateres jevnlig.

 
 

Kontaktinfo

Margrethe Wika
Miljøvernsjef
E-post
Telefon 75 03 58 65

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega

Åpningstider

08:00 - 15:45 (15.9-14.5)

08:00-15:15 (15.5-14.9)