Kontrollutvalget

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens folkevalgte organer. Kommunestyret kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret.

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Kontrollutvalget 2015-2019:

Medlemmer:
Odd Nergård, leder
 
Varamedlemmer i rekkefølge:
Einar Silseth
Sissel Wika
Per-Ivar Pedersen
 
Medlemmer: 
Alf Johan Breivik, nestleder
Turid Næss
 
Varamedlemmer i rekkefølge:
John-Helge Brevik
Solveig Aassved