Den kulturelle skolesekken (DKS)

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som har som mål å gi alle skoleelever en best mulig kulturell utrustning i løpet av skoletiden.

Vega, Brønnøy og Vevelstad samarbeider om DKS-tilbudet til våre skoler. Vi har en felles gruppe med en representant fra hver skole pluss en koordinator. Koordinator er Hans Kristian Edvardsen, rektor for Kulturskolen i Brønnøysund.

Tilbud og midler

Vi får alle oppsatte tilbud fra fylket, men vi får også egne midler som vi disponerer. Vi legger alle pengene i en pott og leier inn ulike produksjoner. Vi mener at ved å samarbeide får vi bedre kunnskap om hva som finnes og bedre produksjoner til skolene.

Målet med DKS

Gjennom møte med profesjonell kunst og kunstnere skal den enkelte elev tilføres en dimensjon av opplevelse, erkjennelse og erfaring som skal virke utviklende både for det enkelte mennesket og for samfunnet.

Les om Den kulturelle skolesekken i Nordland.

Stortinget har definert følgende mål for Den kulturelle skolesekken:

- å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud
- å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle
   forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
- å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstnerlige og kulturelle uttrykk i
   realiseringen av skolens læringsmål.

Finansiering

Midlene til DKS kommer som øremerket tildeling fra staten. Nordland fylkesting har vedtatt at 50 % av statstilskuddet skal fordeles til kommuner som har utarbeidet og vedtatt en egen plan for DKS. Dette er også i tråd med Kulturdepartementets krav til kommunene. Resten av det statlige tilskuddet skal benyttes til kulturproduksjoner.  Bl.a. skal alle kommuner få tilbud om scenekunstforestilling. Noen får også formidlingstilbud innen visuell kunst og litteratur, film og dans. Og selvfølgelig musikk. Skolekonsertordningen (Rikskonsertene) inngår i dag som en del av tilbudet i Den kulturelle skolesekken i Nordland.

Kontaktinfo

Dine Mette Rautila
Lærer
E-post