Verneområdestyre

Det er sju verneområder i Vegaøyan Verdensarvområde. Disse utgjør 22 % av verdensarvområdet. Områdene er vernet for å sikre sårbare og truede naturtyper, eller for å ta vare på landskapets egenart. I tillegg er verneområdene viktige rekreasjonsområder for mennesker. Det første området, Kjellerhaugvatnet naturreservat, ble fastsatt vernet ved kongelig resolusjon i 1997.

Hvert verneområde har en egen verneforskrift som legger rammene for vernet. Verneområdene forvaltes av Vega verneområdestyre, et ansvar som er delegert fra Fylkesmannen i Nordland.

 

Vega verneområdestyre

Vega verneområdestyre består av tre politiske representanter; to fra Vega kommune og en fra Nordland fylkeskommune. Sekretariatet for verneområdestyret er en verneområdeforvalter som er ansatt hos Fylkesmannen i Nordland, men med kontorsted på Vega. Forvalteren skal sammen med styret se til at forvaltningen av verneområdene gjennomføres i samsvar med verneforskriftene for de enkelte verneområdene, naturmangfoldloven, nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser.

Det nåværende styret ble konstituert 21. mars 2016, med følgende medlemmer:

  • For Vega kommune: medlem Andre Møller (leder), vara Hilde Sprækenhus
  • For Vega kommune: medlem Kjartan Sørøy, vara Ann-Hege Lervåg
  • For Nordland fylkeskommune: medlem Hanne Wika (nestleder), vara Per Christian Brennevik Jacobsen

Jannike Wika har siden september 2011 vært ansatt som verneområdeforvalter og er sekretær for Vega verneområdestyret.