Verneområder

Hovedmålet med å opprette verneområder er å sikre et representativt utvalg av Norges naturtyper og landskap for kommende generasjoner. Vern skal også bidra til å sikre områder av spesiell verdi for planter og dyr.

Naturreservat, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal. Nasjonal og regional verdi.

Oversikt over verneområdene i tabellform kan lastes ned her (PDF, 109 kB).

Forvaltning av verneområder

Ansvaret for å forvalte verneområder er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Vega verneområdestyre fikk i 2011 delegert forvaltningsmyndighet for verneområdene i Vega kommune. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styret. Styret har ansvar for å forvalte naturvern områdene i tråd med verneformålet, samt treffe nødvendige tiltak hvis verneverdiene trues. Forvaltningsmyndighetene skal utarbeide forvaltning- og skjøtselsplaner. En forvaltningsplan skal være et hjelpemiddel for å opprettholde og fremme verneformålet, og sikre en enhetlig forvaltning ved å gi konkrete retningslinjer for forvaltningen. Verneforskriften og annet lovverk og politiske føringer gir rammer for planen.

Se Forvaltningsplan for Vegaøyan verdensarvområde 2015-2022 (PDF, 6 MB) der også forvaltningsplaner for alle verneområdene i Vega kommune inngår.
 

Skjøtselsplan

Verneområdene har forskjellig behov for tiltak. Noen områder er avhengig av for eksempel slått, hogst eller beite for å ta vare på verneverdiene, og det gjennomføres da tiltak for å forsøke å ta vare på dem. Under følger de skjøtselsplanene som har blitt utarbeidet hittil. 

Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for oppsynet i verneområdene i Nordland. Oppsynet har en allsidig jobb: alt fra informasjon, gjennomføring av skjøtselstiltak, overvåkning til oppfølging av lovbrudd. Oppsynet har begrenset politimyndighet. SNO Vega er naturoppsyn i Vegaøyan verdensarvområde samt kystoppsyn på Helgeland.

Verneområder som hensyn i arealplanlegging

Når kommunen innlemmer et verneområde i et planforslag, eller planforslaget grenser inn mot et verneområde, er verneområder relevante i arealplaner. Kommunen må kjenne til hvilke verdier som finnes i verneområdet, og ta hensyn til dem i planprosessen. 

Årsmeldinger

Årsmeldingene gir en oversikt over Vega verneområdestyrets arbeid. Årsmeldingene finner du på Vega verneområdestyre sin nettside.

Nyttige lenker

Verneområder i Nordland

SNO Vega

Adresse

Forvaltningsknutepunkt Gardsøy
Ærfuglveien 1
8984 Vega