Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi. 

Naturtype

Kommunen skal alltid vurdere hensyn til naturtyper i arealplaner. Ved forslag om ny arealbruk som innebærer å bygge ned og endre bruk av arealer, er det viktig å ta hensyn til kunnskap om naturtypelokaliteter.

Noen naturtyper har stort biologisk mangfold, mens andre kan være viktig levested for arter som står i fare for å dø ut. De kan bestå av spesielle typer geologiske forekomster eller ha andre særegenheter som gjør dem interessante og verdifulle i lokal, nasjonal eller internasjonal sammenheng.

En naturtype som har status som utvalgt skal anses som viktigere enn andre naturtyper ved offentlig saksbehandling.

Utvalgte naturtyper

Hvilke naturtyper som har status som utvalgte, følger av forskrift av 12. mai 2011. Per januar 2017 gjelder ordninga for naturtypene slåttemark inkludert lauveng, slåttemyr, hule eiker, kalklindeskog, kalksjøer og kystlynghei.

Ordninga innebærer ikke en fredning av enkeltforekomster. Det innebærer at kommunen ved alle beslutninger som kan påvirke en forekomst må ha for øye hvilken betydning påvirkninga vil ha for naturtypens utbredelse og økologiske kvalitet i nasjonal sammenheng.

Det finnes egne økonomiske virkemidler knyttet til utvalgte naturtyper og trua arter

Gjennom Klima- og miljødepartementets tilskuddsordning for trua naturtyper og arter kan det søkes om tilskudd for tiltak og skjøtsel. Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å ivareta trua naturtyper og arter. Målgruppen er grunneiere og lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå. I tillegg kan privatpersoner, landsdekkende organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner søke om tilskudd.

Tilskuddsordningen omfatter følgende arter og naturtyper:

  • Utvalgte naturtyper (bl.a. slåttemark, kalksjø, kystlynghei).
  • Prioriterte arter (bl.a. svarthalespove).
  • Naturtyper der høring om status som utvalgt naturtype er gjennomført (ålegraseng).
  • Trua naturtyper, dvs. naturtyper som er ført opp på norsk rødliste for naturtyper med truethetskategori kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU).
  • Trua arter, dvs. arter som er ført opp på norsk rødliste for arter med truethetskategori kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU).

Les mer om tilskuddordningen hos Miljødirektoratet.

Søknad om tilskudd skal sendes via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Riktig utfylling av skjemaet oppfyller kravene til hva søknaden skal inneholde. Fylkesmannen i Nordland behandler og prioriterer søknadene.

Søknadsfristen er 15. januar hvert år!

Områder med utvalgt naturtyper i Vega kommune

Kystlynghei

Kystlynghei er flere tusen år gammel kulturmarkstyper formet av beiting, brenning og slått. Røsslyng er dominerende art.

Kystlynghei
Område Faktaark IID Naturbase
Sørværet/Kinnarøya Faktaark BN00092245
Kråkholmen Faktaark BN00016901
Verøya Faktaark BN00016906
Tåvær Faktaark BN00069915
Buøya, Kilvær Faktaark BN00089017
Gangarøya, Kilvær Faktaark BN00089015
Sandøya Faktaark BN00069934
Lille Stokkvær Faktaark BN00016919
Eggløysa Faktaark BN00016924
Haug vest for Langklubbvalen Faktaark BN00016933
Islandsøya Faktaark BN00092241
Torsøya Faktaark BN00089007

Skjøtselsplan for kystlynghei Torsøya

Slåttemark

Slåttemark er en ugjødsla eng som tradisjonelt ble slått for å skaffe vinterfôr til husdyrene. Svært mange arter har slåttemarkene som leveområde. I dag har både slåttemarkene og mange arter som lever der, blitt sjeldne.

Slåttemark
Områdenavn Faktaark IID Naturbase
Store Emårsøya slåttemark sør Faktaark BN00086604
Store Emårsøya slåttemark nord Faktaark BN00086615
Magnetholmen Faktaark BN00089023
Stakkøya Faktaark BN00089014
Lisøya Faktaark BN00089018
Omnøya: Slåtterøya Faktaark BN00069935
Lånan: Buøya Faktaark BN00016895
Lånan: Vesterøya Faktaark BN00016897
Engelsøya Faktaark BN00089022

Skjøtselsplan for slåttemark Store Emårsøy

Se også Handlingsplan for slåttemark

Kalksjøer

Kalksjøer er innsjøer med kalsiuminnhold større eller like 20 mg/l, og med forekomst av minst en av de følgende artene; Rødkrans, Smaktaggkrans, Hårpiggkrans, Stinkkrans, Knippebustkrans, Blanktjønnaks, Sliretjønnaks, Vasskrans (Zannichelia palustris) 

Kalksjøer
Områdenavn Faktaark IID
Damtjønna ved Valla Faktaark BN00069168
Tjern på Kråkåsmyra Faktaark BN00069178
Langklubbvalen Faktaark BN00099284

Nyttige lenker

Naturmangfold, truede og fremmede arter (Fylkesmannen i Nordland)

Om miljøhensyns i arealplanlegging (miljokommune.no)

Kontaktinfo

Margrethe Wika
Miljøvernsjef
E-post
Telefon 75 03 58 65

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega