Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi. 

Naturtype

Kommunen skal alltid vurdere hensyn til naturtyper i arealplaner. Ved forslag om ny arealbruk som innebærer å bygge ned og endre bruk av arealer, er det viktig å ta hensyn til kunnskap om naturtypelokaliteter.

Noen naturtyper har stort biologisk mangfold, mens andre kan være viktig levested for arter som står i fare for å dø ut. De kan bestå av spesielle typer geologiske forekomster eller ha andre særegenheter som gjør dem interessante og verdifulle i lokal, nasjonal eller internasjonal sammenheng.

En naturtype som har status som utvalgt skal anses som viktigere enn andre naturtyper ved offentlig saksbehandling.

Utvalgte naturtyper

Hvilke naturtyper som har status som utvalgte, følger av forskrift av 12. mai 2011. Per januar 2017 gjelder ordninga for naturtypene slåttemark inkludert lauveng, slåttemyr, hule eiker, kalklindeskog, kalksjøer og kystlynghei.

Ordninga innebærer ikke en fredning av enkeltforekomster. Det innebærer at kommunen ved alle beslutninger som kan påvirke en forekomst må ha for øye hvilken betydning påvirkninga vil ha for naturtypens utbredelse og økologiske kvalitet i nasjonal sammenheng.

Det finnes egne økonomiske virkemidler knyttet til utvalgte naturtyper og trua arter

Gjennom Klima- og miljødepartementets tilskuddsordning for trua naturtyper og arter kan det søkes om tilskudd for tiltak og skjøtsel. Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å ivareta trua naturtyper og arter. Målgruppen er grunneiere og lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå. I tillegg kan privatpersoner, landsdekkende organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner søke om tilskudd.

Tilskuddsordningen omfatter følgende arter og naturtyper:

  • Utvalgte naturtyper (bl.a. slåttemark, kalksjø, kystlynghei).
  • Prioriterte arter (bl.a. svarthalespove).
  • Naturtyper der høring om status som utvalgt naturtype er gjennomført (ålegraseng).
  • Trua naturtyper, dvs. naturtyper som er ført opp på norsk rødliste for naturtyper med truethetskategori kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU).
  • Trua arter, dvs. arter som er ført opp på norsk rødliste for arter med truethetskategori kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU).

Les mer om tilskuddordningen hos Miljødirektoratet.

Søknad om tilskudd skal sendes via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Riktig utfylling av skjemaet oppfyller kravene til hva søknaden skal inneholde. Fylkesmannen i Nordland behandler og prioriterer søknadene.

Søknadsfristen er 15. januar hvert år!

Områder med utvalgt naturtyper i Vega kommune

Du kan se valgte områder i Miljødirektoratets Naturbase her. Øverst til høyre på siden kan du lime inn ID oppgitt i høyre kolonne i tabeller nedenfor. 

Kystlynghei

Kystlynghei er flere tusen år gammel kulturmarkstyper formet av beiting, brenning og slått. Røsslyng er dominerende art.

Kystlynghei
Område IID Naturbase
Sørværet/Kinnarøya BN00092245
Kråkholmen BN00016901
Verøya BN00016906
Tåvær BN00069915
Buøya, Kilvær BN00089017
Gangarøya, Kilvær BN00089015
Sandøya BN00069934
Lille Stokkvær BN00016919
Eggløysa BN00016924
Haug vest for Langklubbvalen BN00016933
Islandsøya BN00092241
Torsøya BN00089007

Skjøtselsplan for kystlynghei Torsøya (PDF, 4 MB)

Slåttemark

Slåttemark er en ugjødsla eng som tradisjonelt ble slått for å skaffe vinterfôr til husdyrene. Svært mange arter har slåttemarkene som leveområde. I dag har både slåttemarkene og mange arter som lever der, blitt sjeldne.

Slåttemark
Områdenavn IID Naturbase
Store Emårsøya slåttemark sør BN00086604
Store Emårsøya slåttemark nord BN00086615
Magnetholmen BN00089023
Stakkøya BN00089014
Lisøya BN00089018
Omnøya: Slåtterøya BN00069935
Lånan: Buøya BN00016895
Lånan: Vesterøya BN00016897
Engelsøya BN00089022

Skjøtselsplan for slåttemark Store Emårsøy

Se også Handlingsplan for slåttemark

Kalksjøer

Kalksjøer er innsjøer med kalsiuminnhold større eller like 20 mg/l, og med forekomst av minst en av de følgende artene; Rødkrans, Smaktaggkrans, Hårpiggkrans, Stinkkrans, Knippebustkrans, Blanktjønnaks, Sliretjønnaks, Vasskrans (Zannichelia palustris) 

Kalksjøer
Områdenavn IID
Damtjønna ved Valla BN00069168
Tjern på Kråkåsmyra BN00069178
Langklubbvalen BN00099284

Nyttige lenker

Naturmangfold, truede og fremmede arter (Fylkesmannen i Nordland)

Kontaktinfo

Margrethe Wika
Miljøvernsjef
E-post
Telefon 75 03 58 65

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega