Rusomsorg

Har du problemer med rusmidler eller annen avhengighet, kan du få råd og veiledning gjennom støttesamtaler med ruskonsulent i kommunen.

Hos ruskonsulenten får du hjelp med kartlegging av rusbruk, støtte- og motivasjonssamtaler før, under og etter behandling.

Pårørende kan også henvende seg for veiledning og råd dersom det er behov for dette.

Personer som har et tilbud i den kommunale rusomsorgen har rett til gratis tannbehandling ved behov. Dette gjelder de som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), de som har støttekontakt eller andre tiltak etter helse- og omsorgslovens § 3-2 og de som får regelmessig oppfølging av ruskonsulent eller andre i NAV. I ekstreme tilfeller kan det være nødvendig med tvangsbehandling. Rusenheten har ansvar for å vurdere dette etter samme lov etter § 10-2 som åpner opp for tvang i spesielle tilfeller og § 10-3 ovenfor gravide med rusproblemer.

  • rusoppfølging
  • bo-veiledning
  • aktivitet og oppfølging mot arbeid

Rustelefonen er en offentlig og landsdekkende veiledningstjeneste hvor du anonymt kan ta kontakt via telefon, chat eller spørreskjema. Link finner du her: Rustelefonen 08588

Kontaktinfo

NAV Sør-Helgeland
Telefon 55 55 33 33

Kontornummer: 1815