Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven skal sikre at kommunens innbyggere har tilstrekkelige midler til livsopphold. Økonomisk sosialhjelp ytes til personer som selv har utnyttet og vurdert alle andre muligheter til å forsørge seg selv. 

Målsetting

Målsettingen for den økonomiske sosialhjelpen er at du i størst mulig grad skal bli selvhjulpen. Når du henvender deg til oss skal du bli møtt med respekt og tillit.

Hvem kan få økonomisk sosialhjelp

Innbyggere i Vega kommune som midlertidig ikke klarer seg selv økonomisk. Vanligvis er det bare personer over 18 år, som har rett til økonomisk sosialhjelp. For unge voksne under 30 år, stilles det et krav til aktivitet. Målsetningen er å komme raskt ut av en passiv tilværelse. Dette kan være arbeidstrening eller annen aktivitet i samarbeid med deg.

Alle andre muligheter til å klare seg selv økonomisk skal være prøvd (lønnet arbeid, trygd, arbeidsledighetstrygd, oppsparte midler). Klarer du ikke å dekke din gjeld må du kontakte den du skylder penger, for eksempel banken eller andre kreditorer.

Du kan søke om bidrag eller lån til livsopphold, boutgifter og andre utgifter. Du søker om økonomisk sosialhjelp på eget skjema. Det får du tilsendt eller utlevert ved henvendelse til NAV. Du kan også få hjelp til utfylling.

Inntekter månedlig:

 • Lønnsslipp 3 siste måneder
 • Selvangivelse
 • Bostøtte, her finner du link her:
 • Andre inntekter
 • Formue: Hytte, bil, campingvogn eller bankinnskudd
 • Verdipapirer og kontoutdrag for 3 siste måneder

Utgifter månedlig:

 • Husleie
 • Renter og avdrag av boliglån
 • Strømforbruk
 • Annen oppvarming
 • Kommunale avgifter
 • Innbo- og boligforsikring
 • Andre faste utgifter

Dersom dokumentasjon og opplysninger mangler blir søknaden sendt tilbake. For søkere som er aktive arbeidsledige og får oppfølging fra nav, settes det krav til å stå tilmeldt NAV som arbeidssøker og sende meldekort.

Søknader med nødvendige opplysninger og dokumentasjon besvares innen 3 uker. Økonomisk sosialhjelp kan gis fra og med den dagen du søkte.

Kontaktinfo

NAV Sør-Helgeland
Telefon 55 55 33 33

Kontornummer: 1815