Rett til å klage

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som bruker av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Foreldre har klagerett for sitt barn.

Hva kan du klage på?

Send klagen til den du skal klage på.

Skal du klage må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som har ansvaret for beslutningen du klager på. Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere din klage og gjøre om sin opprinnelige avgjørelse. Er de fortsatt uenige med deg, sender de klagen videre til fylkesmannen.

Hva bør du skrive i klagen?

I klagen må du oppgi navn og adresse. Du bør også opplyse om telefonnummer. Klager du på vegne av ditt barn bør du oppgi barnets personnummer.

Du må også forklare hva klagen gjelder og hvem som har tatt avgjørelsen du klager på. Er det en skriftlig avgjørelse du klager på, bør du legge ved en kopi av denne.

Du bør også beskrive hva du mener er feil med avgjørelsen og hvorfor du mener det er feil. Fortell også hva du vil ha endret ved avgjørelsen du klager på.

Pasient og brukerombudet hjelper deg å klage

Ønsker du hjelp til å skrive klage, eller få råd og veiledning om hvordan du bør gå videre kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i ditt fylke. De svarer også på generelle spørsmål om helsetjenester, og kan møte helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg.

Det er gratis å klage

Det koster ikke noe å klage eller å få behandlet klagen. Du må ikke betale gebyrer.

Avgjørelsen i klagesaken er endelig

Du kan ikke klage på fylkesmannens avgjørelse i klagesaken. Både du og den du har klaget på må rette dere etter fylkesmannens beslutning.

Tilsynssaker

Dersom du mener at helsepersonell begår feil eller lovbrudd når de behandler deg kan du melde fra om dette til fylkesmannen. Sakene som da blir opprettet blir kalt tilsynssaker.

Om helsetjenesten og helsepersonellet ikke har handlet i samsvar med sine plikter blir dette påpekt overfor dem, og de får beskjed om å endre sin praksis. I alvorlige tilfeller vil fylkesmannen be State​ns helsetilsyn reagere mot helsetjenesten med å gi pålegg, advarsel, eller tilbakekalle autorisasjonen.

Mer informasjon:

Helsenorge.no

Adresse

Vega Omsorgssenter
Torvåsmyra 1
8983 Vega