Konfliktråd

Nærmeste konfliktråd er Konfliktrådet Nordland, kontorsted Mosjøen.

Konfliktrådet har til oppgave å arrangere møter mellom parter i konflikter som oppstår fordi én eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse.  

Konfliktrådet er et statlig konfliktløsningsorgan og behandler både sivile saker og straffesaker. Eksempler på sivile saker er nabokonflikter, familietvister og mobbing. Eksempler på straffesaker er vold, trusler og nasking.

Konfliktrådene skal blant annet arrangere møter mellom parter i sivile saker,

  • gjennomføre møter i straffesaker overført fra påtalemyndigheten eller domstolen og
  • gjennomføre de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Møter i konfliktrådet kan forhindre at konflikter eskalerer, og det kan bidra til å forebygge fremtidige konflikter og lovbrudd.

Tjenesten er gratis

Samarbeidspartnere

12 konfliktråd dekker alle landets kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene har ansvaret for drift og faglig utvikling av konfliktrådene. Konfliktrådet samarbeider med kommunen om oppnevning av meklere. Konfliktrådet samarbeider for øvrig med:

  • lensmanns- og politietaten
  • kriminalomsorgsetaten
  • domstolene
  • andre lokale etater som skole og barnevern m. fl.
     

Brosjyrer og mer informasjon fås ved henvendelse til oss.

Avdelingskontor i Bodø, Mosjøen og Svolvær.

 

Konfliktrådet Nordland har felles epostadresse: post.nordland@konfliktraadet.no

Felles telefonnummer 75 40 65 80.

Se www.konfliktraadet.no. Her finner du skjema for å melde inn din sak.

Kontaktinfo

Konfliktrådet Helgeland
E-post
Telefon 22 03 26 82