Ny kommunal kompensasjonsordning i forbindelse med pandemien.

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Vega kommune har fått tildelt en ramme på kr. 250.000, -.

Hvem kan søke om midler?

Lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene som til nå har vært tilgjengelige.

Midlene skal brukes på tiltak for virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Støtten kan også gis til fellestiltak for reiselivet, samt til autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Hvordan søke støtte?

Søknad må sendes inn gjennom www.regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist

1.april 2021.

Statsstøtteregelverket

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte eller som alminnelig gruppeunntak.

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, men kan delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Inntil 15 prosent av tilskuddet kan utbetales allerede ved oppstart når dette er avgjørende for å få tiltaket igangsatt. Det skal leveres prosjektregnskap over medgåtte kostnader. Prosjektregnskapet skal settes opp, slik at det er direkte sammenlignbart med kostnadsoverslaget som lå til grunn for tilsagnet. Tilskuddet bes utbetalt via webportalen Regionalforvaltning.no. Prosjektregnskap lastes opp i portalen og sendes Vega Kommune sammen med anmodning om utbetaling

Kontaktinfo

Brit Skjevling
Rådmann
E-post
Telefon 75 03 58 12
Mobil 915 75 560