Friluftsliv

Friluftsliv gir trivsel og glede. I Norge skal alle ha muligheten til å nyte naturen. Kommunene har store muligheter til å legge til rette for friluftsliv når de planlegger hva arealene skal brukes til. Områdene som sikres for friluftsliv skal gi oss variasjon, stillhet og ro, og bedre folkehelse.

Friluftslivsområder

Kommunen skal ivareta arealer for allmennhetens friluftsliv og kan som et ledd i dette vurdere å søke statlig støtte til sikring av friluftsområder. Sikring er et virkemiddel som kan vurderes i kommunens planarbeid for måloppnåelse innenfor både folkehelse, nasjonal arealpolitikk mv.

For områder som er sikret med statlig medvirkning er kommunen pålagt å forvalte området. Forvaltningen skal skje i tråd med tinglyst erklæring om at områdene ikke kan benyttes til annet enn friluftsformål uten samtykke fra Miljødirektoratet.

Kommunen kan søke Miljødirektoratet (staten) om statlig økonomisk medvirkning til sikring av friluftsområder. Dette innebærer at det offentlige skaffer seg råderett over arealer ved erverv (kjøp) av eiendomsrett.

I Vega kommune har vi et statlig sikra friluftsområde.

Navn

Faktaark i naturbasen

IID

Eidem friluftsområdeFaktaarkFS00000253
SundsvollstrandaFaktaarkFS00000253


Drifts- og tilsynsansvar for statlig sikra friluftsområde skal gjennomføres i tråd med “Veiledere knyttet til forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder”.  Vega kommune har også søkt og mottatt tilsagn om statlig støtte til sikring av Sundsvollsstranda friluftsområde.

For planer for oppgaver med drift og tilsyn, tilrettelegging, skjøtsel, informasjon, økonomi mv, se utkast til Forvaltningsplan for Statlig sikra Friluftsområder i Vega kommune: Last ned (PDF, 6 MB)

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

Å ivareta og utvikle arealer for friluftsliv gir befolkningen mulighet til å drive med varierte aktiviteter utendørs – noe som er positivt for folks helse. Å kartlegge og verdsette friluftsområder er et viktig virkemiddel for kommunen. Det gir et godt grunnlag for å vurdere friluftsinteresser opp mot andre interesser i kommunens arealplanlegging.

Temakart – hva det kan brukes til?

Kommunen ønsker å ha et bevisst forhold til egne friluftslivsområder. Friluftsliv er av verdi for folks helse og livskvalitet, og store deler av innbyggerne har et aktivt forhold til friluftsliv. For mange er det en viktig del av tilværelsen, fordi det gir glede og mestring. Naturopplevelser gir også mulighet til å koble av og være sammen med andre.

Det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og naturen ellers. Vega kommune har laget et temakart med oversikt over små og store friluftslivsområder. Temakartet har ingen juridiske føringer, men er som kunnskapsgrunnlag et hjelpemiddel for kommunen og andre til å vurdere friluftslivsinteresser opp mot ulike andre interesser i arealplanlegging, saksbehandling og i andre sammenhenger. Både publikum, eksterne interesser, regionale og nasjonale myndigheter kan ha nytte av disse dataene.

Kommunens temakart, beskrivelser og verdivurderinger ligger inne i databasen Naturbase, under «Kartlagte friluftslivsområder». Kommunen eier data de har lagt inn, og har ansvar for å holde dem oppdatert. Der kartleggingen er grovmasket, og dersom konkrete saker eller problemstillinger krever mer eksakt og detaljert kunnskap må det gjennomføres en tilleggskartlegging.

Kartlagte friluftslivsområder som har fått verdi "Svært viktig":

Navn

Faktaark

IID

Moen - TrollvasstindenFaktaarkFK00003802
GullsvågfjelletFaktaarkFK00003925
VegafjelleneFaktaarkFK00004504
SølaFaktaarkFK00003897
Færset- og MarkaelvaFaktaarkFK00004178
FloavatnetFaktaarkFK00004400
KjulsstrandaFaktaarkFK00003898
Vega yttersida sør/vestFaktaarkFK00003902
EidemsstrandaFaktaarkFK00003447
FloaakslaFaktaarkFK00003340
Åkvika - MiddagsskarsheiaFaktaarkFK00003615
FærsetvatnetFaktaarkFK00004188
KjulsvetenFaktaarkFK00004275
IgerøyfjelletFaktaarkFK00003490
TyskhaugenFaktaarkFK00003186
Igerøy og Bø utmarkFaktaarkFK00004240
GladstadskogenFaktaarkFK00003737
KolstadsjøenFaktaarkFK00004446
VarnessetFaktaarkFK00004224
VegsteinfjelletFaktaarkFK00003289
GuristrømmenFaktaarkFK00004218
HolandsmarkaFaktaarkFK00004460
HolmvatnetFaktaarkFK00003947
StraumøyaFaktaarkFK00004033


Nyttige lenker

For mer informasjon om friluftsområder, se Miljødirektoratets naturbase

Kontaktinfo

Margrethe Wika
Miljøvernsjef
E-post
Telefon 75 03 58 65

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega