Friluftsliv

Friluftsliv gir trivsel og glede. I Norge skal alle ha muligheten til å nyte naturen. Kommunene har store muligheter til å legge til rette for friluftsliv når de planlegger hva arealene skal brukes til. Områdene som sikres for friluftsliv skal gi oss variasjon, stillhet og ro, og bedre folkehelse.

Friluftslivsområder

Kommunen skal ivareta arealer for allmennhetens friluftsliv og kan som et ledd i dette vurdere å søke statlig støtte til sikring av friluftsområder. Sikring er et virkemiddel som kan vurderes i kommunens planarbeid for måloppnåelse innenfor både folkehelse, nasjonal arealpolitikk mv.

For områder som er sikret med statlig medvirkning er kommunen pålagt å forvalte området. Forvaltningen skal skje i tråd med tinglyst erklæring om at områdene ikke kan benyttes til annet enn friluftsformål uten samtykke fra Miljødirektoratet.

Kommunen kan søke Miljødirektoratet (staten) om statlig økonomisk medvirkning til sikring av friluftsområder. Dette innebærer at det offentlige skaffer seg råderett over arealer ved erverv (kjøp) av eiendomsrett.

I Vega kommune har vi et statlig sikra friluftsområde.

Navn

Faktaark i naturbasen

IID

Eidem friluftsområde Faktaark FS00000253
Sundsvollstranda Faktaark FS00000253


Drifts- og tilsynsansvar for statlig sikra friluftsområde skal gjennomføres i tråd med ”DN-håndbok 30 Forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder"Vega kommune har også søkt og mottatt tilsagn om statlig støtte til sikring av Sundsvollsstranda friluftsområde.

For planer for oppgaver med drift og tilsyn, tilrettelegging, skjøtsel, informasjon, økonomi mv, se utkast til Forvaltningsplan for Statlig sikra Friluftsområder i Vega kommune: Last ned (PDF, 6 MB)
 

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

Å ivareta og utvikle arealer for friluftsliv gir befolkningen mulighet til å drive med varierte aktiviteter utendørs – noe som er positivt for folks helse. Å kartlegge og verdsette friluftsområder er et viktig virkemiddel for kommunen. Det gir et godt grunnlag for å vurdere friluftsinteresser opp mot andre interesser i kommunens arealplanlegging.

Temakart – hva det kan brukes til?

Kommunen ønsker å ha et bevisst forhold til egne friluftslivsområder. Friluftsliv er av verdi for folks helse og livskvalitet, og store deler av innbyggerne har et aktivt forhold til friluftsliv. For mange er det en viktig del av tilværelsen, fordi det gir glede og mestring. Naturopplevelser gir også mulighet til å koble av og være sammen med andre.

Det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og naturen ellers. Vega kommune har laget et temakart med oversikt over små og store friluftslivsområder. Temakartet har ingen juridiske føringer, men er som kunnskapsgrunnlag et hjelpemiddel for kommunen og andre til å vurdere friluftslivsinteresser opp mot ulike andre interesser i arealplanlegging, saksbehandling og i andre sammenhenger. Både publikum, eksterne interesser, regionale og nasjonale myndigheter kan ha nytte av disse dataene.

Kommunens temakart, beskrivelser og verdivurderinger ligger inne i databasen Naturbase, under «Kartlagte friluftslivsområder». Kommunen eier data de har lagt inn, og har ansvar for å holde dem oppdatert. Der kartleggingen er grovmasket, og dersom konkrete saker eller problemstillinger krever mer eksakt og detaljert kunnskap må det gjennomføres en tilleggskartlegging.

Kartlagte friluftslivsområder som har fått verdi "Svært viktig":

Navn

Faktaark

IID

Moen - Trollvasstinden Faktaark FK00003802
Gullsvågfjellet Faktaark FK00003925
Vegafjellene Faktaark FK00004504
Søla Faktaark FK00003897
Færset- og Markaelva Faktaark FK00004178
Floavatnet Faktaark FK00004400
Kjulsstranda Faktaark FK00003898
Vega yttersida sør/vest Faktaark FK00003902
Eidemsstranda Faktaark FK00003447
Floaaksla Faktaark FK00003340
Åkvika - Middagsskarsheia Faktaark FK00003615
Færsetvatnet Faktaark FK00004188
Kjulsveten Faktaark FK00004275
Igerøyfjellet Faktaark FK00003490
Tyskhaugen Faktaark FK00003186
Igerøy og Bø utmark Faktaark FK00004240
Gladstadskogen Faktaark FK00003737
Kolstadsjøen Faktaark FK00004446
Varnesset Faktaark FK00004224
Vegsteinfjellet Faktaark FK00003289
Guristrømmen Faktaark FK00004218
Holandsmarka Faktaark FK00004460
Holmvatnet Faktaark FK00003947
Straumøya Faktaark FK00004033


Nyttige lenker

For mer informasjon om friluftsområder, se Miljødirektoratets naturbase

Kontaktinfo

Margrethe Wika
Miljøvernsjef
E-post
Telefon 75 03 58 65

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega