Landbrukests Utviklingsfond (LUF)

Vega kommune lyser ut tilskudd til å gjennomføre tiltak i Vega verdensarvområdet. Ordningen gis over LUF. Formålet med tilskudd til tiltak er å styrke landbruket i Verdensarvområdet. Tiltak som gis tilskudd skal være i samsvar med gjeldende planer.

Tiltak som privatpersoner, landbruksforetak, lag, foreninger og andre kan søke om tilskudd til i 2023:

Tiltak kan gjennomføres dels i og dels i tilknytning til verdensarvområdet.

1. Foredragsholder på grunneiermøte.

 • Tema knyttet til landbruket i verdensarvområdet

2. Sikring eller restaurering av bygninger.

 •  Det kan gis inntil 70% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. Bygningen kan enten ligge i verdensarvområdet, eller være viktig for nærings-virksomheten i verdensarvområdet. Tiltak prioriteres både ut fra bygningens verdi som kulturminne, og om den bidrar/ skal bidra i en næringssammenheng.

3. Tilstandsrapport og kostnadsoverslag for restaurering av gamle bygninger.

 • Det kan gis inntil 100% tilskudd til å leie inn fagkompetanse for å lage tilstandsrapport og kostnadsoverslag som kan danne grunnlag for prioritering og tiltak, og utforming av søknader om tilskudd til gjennomføring av tiltak.

4. Kurs eller fagdager med tema knyttet til landbruket i verdensarvområdet.

 • F.eks. skjøtsel, videreforedling av landbruksprodukter, utvikling av opplevelsesprodukter.

5. Tiltak som skal bidra til rekruttering til landbruket i verdensarvområdet:

 • Kurs, samlinger, mm

6. Bygdedager, slåttedager ol. som har fokus på kulturlandskapet

 • Det kan gis tilskudd til åpne arrangementer som bidrar til å ivareta og/eller formidle verdiene i kulturlandskapet. Eksempler på slike kan være bygdedager, slåttedager og liknende. Tilskudd kan brukes til dekking av driftskostnader og mindre investeringer knyttet til arrangementet. Det gis ikke tilskudd til egen lønn/honorar.

7. Skilting/profilering.

 • Tiltak som er knyttet til næringsvirksomhet basert på kulturlandskapet vil bli prioritert.

8. Utarbeidelse av brosjyre.

 • Tema om f.eks. ferdsel, naturverdier, brukstradisjoner, skjøtsel mm

9.  Andre tiltak i samsvar med forskriften

 • Søknaden vil bli vurdert opp mot §1 (Formålet med ordningen) i Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene i Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap og gjeldende planer for området.

Søknad, tilsagn om tilskudd, gjennomføring og rapportering

Saksbehandling og vedtak

Frist for gjennomføring:

 • Det kan gis fra 1 til 3 års frist for gjennomføring av tiltak.

Utbetaling av tilskudd:

 • Tilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført og rapportert innen fristen, og i samsvar med vilkårene som settes i tilsagnsbrevet. Det vil også være mulig å be om delutbetalinger underveis i prosjektet.

Har du bruk for veiledning kan du kontakte Ove Horpestad, telefon 75 03 58 43, e-post: ove.horpestad@vega.kommune.no

 

Tiltak som landbruksforetakene kan søke om tilskudd til i 2023:

Tiltak kan gjennomføres dels i og dels i tilknytning til verdensarvområdet.

 

1. Fjerning av mindre felt med sitkagran.

 • Det kan gis tilskudd til fjerning av mindre felt med sitkagran i verdifulle beitemarker, eller der grana sprer seg inn i verdifulle beiteområder.

2.  Fjerning av frøspredt sitkagran.

 • Det kan gis tilskudd på kr 200 per arbeidstime for fjerning av sitkagran som ved frøspredning er i ferd med å etablere seg utenfor plantefelt. Ved tilsagn vil det bli gitt ei øvre økonomisk ramme for tilskudd. Gjennomført tiltak dokumenteres med kort rapport og timeliste.

3.  Lønnstilskudd til sommerjobb for ungdom

 • Det kan gis et lønnstilskudd til landbruksforetak som gir ungdom i alderen 13-18 år sommerjobb på gården. Hensikten med tiltaket er å gi unge innsikt i arbeidet på en gård, og bidra til rekruttering til landbruket. 
  • Forutsetninger:
  • Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
  • Den som ansettes skal utføres varierte gårdsrelaterte arbeidsoppgaver 
  • Oppgavene og utførelsen av disse skal være i samsvar med gjeldene regelverk 
  • For ungdom i alderen 13-15 år er lønnstilskuddet kr 60,- per time, og minstelønnen skal være kr 120 per time.
  • For ungdom i alderen 16-18 år er lønnstilskuddet kr 70,- per time, og skal minstelønnen være kr 135 per time.
  • Ved søknad skal følgende oppgis: 
   • Navn og alder på den/de som skal ansettes
   • Hvilke oppgaver som skal gjennomføres 
   • Antall arbeidstimer som skal gjennomføres
 • Tilsagn om lønnstilskudd:
 •  Ved tilsagn vil det bli gitt ei ramme på antall timer og kroner. Avlønningen kan eventuelt skje via avløserlaget. 
 • Arbeidstilsynets veiledning om ungdom i arbeid finner en her. 
 • Standard arbeidsavtale finner en her.
 • Forskrift om tariffavtale for jordbruk og gartneri finner en her.

4. Rekruteringstilskudd for neste generasjons drivere.

 • Landbruksforetak, som har drift som baserer seg på å ta vare på verdensarvverdiene, kan søke om rekruteringstilskudd for å involvere neste generasjon i driften. Tilskuddet er ment som et stimuleringstilskudd og kan gis i en overgangsperiode på inntil tre år.
  • Forutsetninger:
  • Tilskuddet gis til foretak som involverer neste generasjon i sesongarbeidet i Verdensarvområdet.
  • Den det søkes tilskudd for, må være delaktig i alt arbeid tilknyttet driften (tilsyn av dyr, slått, formidling, skjøtsel mm).
  • Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 
  • Varigheten på arbeidsforholdet må være 1 – 3  måneder. 
  • Det må foreligge en plan for deltakelse i arbeidet. 
  • Tilskuddet gis med inntil kr. 5000 pr. uke. 
  • Det må lages en rapport med beskrivelse av arbeidsoppgaver og omfang. Det skal føres timelister for arbeidet som utføres.

5. Mindre driftsbygning/ly for beitedyra.

 • Nyetableringer og generasjonsskifte prioriteres.

6. Reparasjon/etablering av kai/flytebrygge.

 • Tiltaket må være viktige for gjennomføringen av skjøtselen, eller inngå i besøksstrategien for verdensarvområdet

7. Restaurering av gammelkulturmark og rydding av kratt og skog.

 • Generelle vilkår ved rydding av kratt og skog
  • Arbeidet skal skje i samsvar med anbefalingene i eventuelle skjøtselsplaner.
  • Arealene må i hovedsak være tilgjengelige for beitedyra, slik at oppslag kan holdes nede. 
  • Etter rydding skal arealet beites årlig. 
  • Stier må gjøres farbare. 
  • Ved rydding av kulturminner skal kvist og greiner fjernes. 
  • Brenning på berg i dagen, eller på svært grunnlent mark, må unngås. 
  • Vega kommune kan sette nærmere vilkår til f.eks. plassering av kvistdunger, sted for brenning, igjen setting av trær osv. 
  • Rapportering skjer via Altinn.

Tilleggsvilkår ved rydding i biologisk verdifulle områder:

 • Biologisk verdifulle områder framgår av Naturbase.
 • For å unngå gjødslingseffekt, skal greiner og kvist fjernes fra ryddeområdet.
 • Bål og kvistdunger plasseres hvor disse gir minst skade for det biologiske mangfoldet.

Søknad, tilsagn om tilskudd, gjennomføring og rapportering

Saksbehandling og vedtak

Frist for gjennomføring

 • Det kan gis fra 1 til 3 års frist for gjennomføring av tiltak.

Utbetaling av tilskudd

 • Tilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført og rapportert innen fristen, og i samsvar med vilkårene som settes i tilsagnsbrevet. Det vil også være mulig å be om delutbetalinger underveis i prosjektet.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte Vega kommune v/ Ove Horpestad, telefon 75 03 58 43, e-post:  ove.horpestad@vega.kommune.no

Du kan lese mer på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Kontaktinfo

Ove Horpestad
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 75 03 58 43