Varsel om oppstartsarbeid av planarbeid i Vega Kommune

Med heimel i plan- og bygningslova §12-8, varslar vi oppstart av arbeidet å regulere areal for utleigehytter og bubilparkering på Sundsvoll

Planarealet er vist som fritidsbustader (H35 og H44) i gjeldande kommuneplan for Vega, og forslagstillar og kommunen er enige om at planen ikkje utløyser krav om KU eller planprogram.

Se hele oppstartsmeldinga her (PDF, 337 kB)