Varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-18 kunngjøres oppstart av planarbeid for detaljregulering for eiendom 1815 24/16 i Vega kommune.

Formålet med detaljreguleringsplan er å legge til rette for 3-4 fritidsboliger innenfor hyttefelt H34. Dette er i samsvar med kommuneplan hvor arealet er avsatt til hytteområde.

 

 

Planen utarbeides som detaljreguleringsplan. Ettter vurdering av forskrift om konsekvensutredning er det konkludert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Begrunnelsen er at tiltak er i samsvar med overordnet plan, og har ikke vesentlig konsekvens for miljø og samfunn.

Informasjon knyttet til planarbeidet, samt referat fra oppstartsmøte med kommunen finner du her:

Varsel er publisert i Brønnøysunds Avis, og direkte berørte naboer og sektormyndigheter får varsel direkte med brev.

Forslagstiller er Lo:Le landskap AS på vegne av tiltakshaver Frederic Robert Beaujean. 

Merknader eller uttalelser som kan ha betyning for reguleringsarbeidet, kan rettes skriftlig innen 13.04.2021 til:

Lo:Le landskap AS
v/Mari A. Aston Bergset
Synnvinden 45
9015 Tromsø

Kontaktinfo

Anders Karlsson
Teknisk sjef
E-post
Telefon 75 03 58 42
Mobil 97 96 66 79

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega