Kulturminneplan

Vega kommune er nå i gang med å utarbeide en kulturminneplan. Planen er en del av Riksantikvarens prosjekt kalt «Kulturminner i kommunen» - KIK. Målet med en slik plan er at vi som lokalsamfunn og kommune skal kunne ta bedre vare på spor etter levd liv.

For å få en best mulig oversikt trenger vi hjelp fra dere. Fornminner (arkeologiske gjenstander), freda bygninger og SEFRAK-registrerte bygg har vi allerede en liste over.

Vi ønsker at dere forteller oss hva dere synes vi burde ta vare på. Vi vil høre om kulturminner dere mener har stor lokal verdi. Hva dere foreslår trenger ikke å være et gammelt kulturminne, men må være knyttet til vår kulturarv. Det kan for eksempel være et bygg eller noe som har en opplevelses- eller kulturhistorisk verdi. Eksempel kan være en skolestue, et gammelt veifar, en jordkjeller, steingjerder, krigsminner osv.

Definisjon av Kulturminner: Ifølge kulturminneloven er kulturminner «alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.»

Det er viktig å huske på at selv om vi tar med noe dere foreslår i en kulturminneplan, så blir det ikke fredet.

En annen viktig ting å huske på er at Norsk Kulturminnefond i sin søknadsbehandling framover vil legge vekt på om kulturminnene det søkes tilskudd til er prioritert i kommunale kulturminneplaner.

Planen blir en temaplan. Styringsgruppe for arbeidet er formannskapet, mens prosjektgruppa består av Margrethe Wika, Ina Andreassen, Berit Martinussen og Rita Johansen.

Har dere tips så kom med de i Facebook-gruppen Kulturminner i Vega kommune (KIK) eller ta kontakt med Margrethe Wika på e-post margrethe.wika@vega.kommune.no eller Ina Andreassen på e-post ina.andreassen@vega.kommune.no.

For mer detaljert informasjon om KIK, besøk NFK sine sider.

Kontaktinfo

Margrethe Wika
Miljøvernsjef
E-post
Telefon 75 03 58 65