Driftstilskudd for fysioterapeut i Vega kommune

Det er ledig 40% hjemmel ved Vega helsehus. Hjemmelen er en del av en nedtrappingsavtale med dagens hjemmelsinnehaver, som har totalt 100% hjemmel, men som går ned til 60% i nedtrappingsavtalen. Derfor lyser vi ut 40% hjemmel med opptrapping til 100%.

Driftsavtale inngås med opptrapping av virksomheten i tråd med fastsatt nedtrappingsplan. Avtalen er lokalisert ved Vega helsehus. Praksisen har til sammen 2 driftstilskudd fordelt på 2 fysioterapeuter. Instituttet er en tverrfagligklinikk bestående av fysioterapeuter med tilskudd, logoped og klinisk ernæringsfysiolog. Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd er en del av helse-og omsorgstjenesten i kommunen og plikter å utøve sin virksomhet i nært samarbeid med kommunen og øvrig helsepersonell hva gjelder målgruppe, prioritering og behandlingstilbud.

Praksis skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og annen relevant helselovgivning, og på de vilkår som fremgår av det til enhver tid gjeldende regelverket for Vega kommune.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk fysioterapipraksis med vurdering, opptreningog behandling av alle pasient- og aldersgrupper ved instituttet
 • Foreta hjemmebehandlinger i tett samarbeid med øvrig kommunehelsetjeneste
 • Utføre behandling ved kommunens sykehjem i samarbeid med sykepleier og lege.
 • Delta i tverrfaglige møter vedrørende den enkelte pasient sammen med helsepersonell i kommunen ved behov
 • Fysioterapeuten skal yte sine tjenester i et forløpsperspektiv og tjenestetilbudet skal ses i en større helhet
 • Tilby gruppetrening innen områder hvor det sees behov blant kommunensinnbyggere (friskliv el.)

Kvalifikasjoner

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon (legg ved HPRnr.)
 • Krav om bred faglig kompetanse og klinisk erfaring innen allmennfysioterapi fra privat praksis
 • Det er ønskelig med interesse for og erfaring med hjemmebehandling
 • Det er ønskelig med interesse for og erfaring med gruppetrening
 • Det er ønskelig med erfaring fra håndtering av ventelister med kvalitet og effektivitet
 • Det er ønskelig med interesse og erfaring med geriatriske pasienter
 • Det er en fordel med erfaring som kommunalt ansatt fysioterapeut
 • Gode skriftlige og muntlige norskferdigheter

Personlige egenskaper

 • Det legges stor vekt på personlig egnethet som evne til samarbeid og koordinering
 • Det er ønskelig at fysioterapeuten kjøper seg inn i instituttet virksomheten utøves i
 • Ha gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Være endringsvillig, fleksibel og nytenkende (må påregnes kveldsarbeid)
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Kunne se muligheter i samarbeid med kommunens tilbud og tjenester
 • Faglig engasjert og motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling
 • Lojal mot kommunens og instituttets vedtatte planer og avtaler
 • Det stilles krav til politiattest

Kontaktinformasjon

Brit Skjevling, kommunedirektør
E-post: brit.skjevling@vega.kommune.no
Mob.: 915 75 560

Arbeidssted

Åsenveien 21, 8986 Vega

Nøkkelinformasjon

Arbeidsgiver: Vega kommune

Stillingsprosent: 40% fast

Startdato: 01.10.2021

Søkndasfrist: 20.09.2021