Kulturlandskap

Begrepet kulturlandskap brukes ulikt i forskjellige sammenhenger. Det er vanlig å knytte både jordbruket og historiske landskap til betegnelsen kulturlandskap, mens noen kun legger dagens produksjonslandskap i jordbruket i begrepet. Når bruken og driftsformene endrer seg, må vi gjøre aktive valg og tiltak for å ta vare på verdifulle områder med spesielle, viktige kvaliteter. Norge har ennå mange verdifulle kulturlandskap.

En rekke typer av natur- og vegetasjonstyper finnes i kulturlandskapet. Disse er skapt gjennom den lange påvirkningen fra forskjellige driftsformer. For mange grupper av organismer i naturen, som planter, sopp, insekter og dyr, er disse svært viktige leveområder. Mange av artene lever ikke i andre områder.

I utgangspunktet har Norge et svært variert naturgrunnlag. De ulike bruksmetodene hadde også stor variasjon regionalt og lokalt i hele landet. Derfor ble det et stort mangfold av kulturlandskap med mange ulike naturtyper i Norge. Vi kaller ofte disse naturtypene for gamle kulturmarker.

Både staten, fylkene og kommunene har viktige oppgaver innen jordbruk og miljøvern. Kommunene skal ivareta nasjonale mål både innenfor jordbruks- og miljøvernpolitikken. En helhetlig strategi for forvaltningen av kulturlandskapet bygger på følgende tre nivåer: (I) Spesielt verdifulle områder, (II) Områder med stor verdi for kulturlandskap (III) Landbrukets produksjonslandskap.

Verdifulle kulturlandskap

Verdifulle kulturlandskap ble identifisert gjennom Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap på begynnelsen av 1990-tallet. Hensikten var å fange opp større kulturlandskapsområder som representer viktige biologiske, økologiske og kulturhistoriske verdier. Dette utgjør 10-30 områder i hvert fylke, totalt ca. 300 områder i landet. De aktuelle områdene i Vega kommune er Lånan, Skogsholmen, med omliggende øyer, Skjærvær, Muddvær, Flovær, Halmøy, Hysvær og Kilvær.

Dataene fra Nasjonal registreringene er tilgjengelige i den nasjonale databasen til Miljødirektoratet, hvor de går under betegnelsen «helhetlige kulturlandskap».

Områder med Helhetlig kulturlandskap i Vega kommune

Områdenavn

Faktaark i naturbasen

IID

Skjærvær Faktaark KF00000497
Hysvær Faktaark KF00000557
Lånan Faktaark KF00000215
Flovær Faktaark KF00000554
Skogsholmen
med omliggende
øyer
Faktaark KF00000219
Kilvær Faktaark KF00000590
Tåvær Faktaark KF00000498
Kvalholmen Faktaark KF00000499
Halmøy Faktaark KF00000555
Muddvær Faktaark KF00000553
Flovær Faktaark KF00000554


Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder

Det finnes egne økonomiske virkemidler knyttet til forvaltning av verdifulle kulturlandskap som er prioritert i Nasjonal registrering. Ordningen skal sikre god forvaltning av naturverdiene i kulturlandskap med høye verdier knyttet til naturmangfold.

Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner kan søk om tilskudd.

Skjøtsel eller restaurering med sikte på å gjenopprette eller opprettholde naturverdiene, bekjempelse av fremmede organismer, gjerding, informasjon og tilpasset driftsform i jordbruket er tiltak som kan få tilskudd.

De områdene som det kan søkes om tilskudd til står på denne lista (XLSX, 34 kB) 
(evt. se tabell over).

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å registrere deg som ny bruker hos Miljødirektoratet.

Frist for å sende inn søknad: 20. mars hvert år.

Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene

I Norge er det utpekt 37 utvalgte kulturlandskap i jordbruket med store natur- og kulturverdier (ingen i Vega kommune) Se utvalgtekulturlandskap.no. For Vegaøyan verdensarvområdet kan det søkes tilskudd til tiltak som har til formål å styrke landbruket i verdensarvområdene.

Du finner "Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap" på lovdata.no.

Kontakt Vega kommune, landbrukskontoret og Stiftelsen Vegaøyan verdensarv for nærmere informasjon om ordningen.

Skjøtselsplaner

Samarbeid mellom landbruk og miljø er viktig i forvaltnings- og skjøtselsarbeidet for våre verdifulle og utvalgte kulturlandskapsområder.

Søknader om tilskudd til skjøtselstiltak som er forankret i en skjøtsels- eller tiltaksplan prioriteres. Der det er mulig, bør tiltakene samfinansieres mellom de aktuelle tilskuddsordninger (begrensede midler).

Oversikt over utarbeidede skjøtselsplaner for områder med kulturlandskap, naturtyper mv i Vega kommune

 

Tittel

Stikkord

Oppdrags-taker

1 Skjøtselsplan for Muddvær Skjøtsel, kulturlandskap, vånd, erosjon, innsåing, kystlynghei, lyngsviing NIBIO Rapport. Vol.2 Nr 156 2016
2 Skjøtselsplan for kystlynghei, Torsøya Kystlynghei, røsslyng, skjøtselsplan, utvalgt naturtype Bioforsk Rapport. Vol.8 Nr 128 2013
3 Skjøtselsplan for slåttemark, Store Emårsøy Kulturlandskap, slåttemark, naturbeitemark, skjøtsel Bioforsk Rapport. Vol.7 Nr 158 2012
4 Skjøtselsplan for Lånan Skjøtsel, gjengroing, kulturlandskap, kalkenger, dunvær, ærfugl, vannvegetasjon Bioforsk Rapport. Vol.5 Nr. 4 2010
5 Skjøtselsplan for Hysvær Kulturlandskap, skjøtsel, vegetasjonskartlegging Bioforsk Rapport. Vol.4 Nr. 69 2009
6 Skjøtselsplan for Tåvær Skjøtsel, sau, øybeite, kultur-landskap, kalklynghei, kalkeng, restaurering, gjengroing, vegetasjonskartlegging Bioforsk Rapport. Vol.4 Nr. 90 2009
7 Skjøtselsplan for Holandsosen Våtmark, fugl, kulturlandskap, skjøtsel, restaurering, gjengroing, storfe sambeite, vegetasjonskartlegging

Bioforsk Rapport.

Vol. 2 Nr. 96 2007
8 Skjøtselsplan for Skogsholmen Kulturlandskap, skjøtsel, restaurering, vegetasjonskartlegging, gjengroing, storfe, beiting, slått

Bioforsk Rapport.

Vol. 2 Nr. 97 2007
9 Skjøtselsplan for Skjærvær Kulturlandskap, skjøtsel, restaurering, vegetasjonskartlegging, gjengroing, beiting, slått

Bioforsk Rapport.

Vol. 2 Nr. 98 2007
10 Skjøtselsplan for Søla Kulturlandskap, Skjøtsel, restaurering, vegetasjonskartlegging, gjengroing, beiting, slått

Bioforsk Rapport.

Vol 2 Nr. 99 2007
11 Skjøtselsplan for Kjellerhaug-vatnet Våtmark, fugl, skjøtsel, restaurering, gjengroing, storfe, sambeiting, vegetasjonskartlegging

Bioforsk Rapport.

Vol. 2 Nr. 141 2007

Hva anbefales i planene?

Vegetasjonskartlegging

Vegetasjonskartlegging for ulike delområder i Vegaøyan verdensarvområde i Vega kommune:

 

Tittel

Stikkord

Oppdrags-taker

1 Vegetasjonskartlegging i Vegaøyan verdensarvområde 2010. Vega kommune, Nordland Vegetasjons-kartlegging Bioforsk Rapport. Vol.6 Nr. 57 2011


Vegetasjonen på et utvalg øyer ble kartlagt i 2010 for å få oversikt over de botaniske verdiene. De kartlagte øyene inkluderer Store Emårsøya, Kvalholmen, Omnøya, øyer rundt Lisøya, samt noen enkeltøyer nord for hovedøya Vega. Vegetasjonstyper er fremstilt på kart og rapporten inneholder i tillegg artslister over registrerte planter.

Kartleggingen skal brukes som grunnlag for senere utarbeiding av skjøtselsplaner for områdene og ses i sammenheng med tidligere kartlegginger og skjøtselsplanarbeid i Vegaøyan verdensarvområde.

Kontaktinfo

Margrethe Wika
Miljøvernsjef
E-post
Telefon 75 03 58 65

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega