Barnevernstjenesten

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Vega kommune er en del av barneverntjenesten Sør-Helgeland.

Du kan kontakte barnevernet ved å ringe 75 01 20 00.
Barneverntjenestens vakttelefon: 958 54 670.
Åpent  kl.08.00 - 15.00 hele året

Akuttberedskapstelefon +47 908 07 210 (åpen hele året, utenom ordinær arbeidstid)

Tjenesten skal bidra til å sikre og beskytte barn og unge som befinner seg i en kritisk situasjon utenfor vanlig kontortid. Henvendelser som ikke gjelder en kritisk situasjon, vil ikke bli behandlet og ivaretatt, men henvist til ordinær arbeidstid.

Oppgaver og ansvarsområder

Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet. Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige løpende arbeidet etter loven. Barneverntjenesten skal blant annet gi råd og veiledning, foreta undersøkelser, treffe vedtak etter loven eller forberede saker for behandling i fylkesnemnda, iverksette og følge opp tiltak. Alle som bekymrer seg for et barns utvikling eller omsorg kan ta kontakt med barneverntjenesten om dette.

Bekymringsmelding

Privatpersoner kan melde saker anonymt til barnevernet. Det vil si at de varsler barnevernet om at de er bekymret for et barn, men ønsker at deres egen identitet holdes hemmelig for den familien det gjelder.

Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis telefontjeneste for deg som er bekymret for et barn eller en ungdom. Bekymringen kan dreie seg om at barn blir utsatt for overgrep og mishandling, og det kan handle om foreldre som ikke greier omsorgsoppgavene sine. Ring alarmtelefonen 116 111 eller send SMS til 417 16 111.

Når det er fare for liv og helse, og når et barn er alene uten en voksen omsorgsperson, kan du ringe politiet på 02800.

Lovverk

Lov om barneverntjenester (barnevernloven)

Adresse

Rådhuset 
8905 Brønnøysund