Varsel om planoppstart og forslag til planprogram - reguleringsplan for Råknes matfiskanlegg, Ylvingen

På vegne av Råknes gård sjømat AS varsles oppstart av planarbeid i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-3, 12-8 og 12-9 samt forskrift om konsekvensutredning. Planvarsel omfatter planoppstart med høring av forslag til planprogram.

Vedlegg

Varsel om planoppstart og forslag til planprogram (PDF, 221 kB)

Planprogram Råknes matfiskanlegg (PDF, 3 MB)

Referat fra oppstartsmøte 03.12.2021 (PDF, 227 kB)

Foreløpig plangrense (PDF, 609 kB)

Foreløpig plangrense (vist på kommuneplanens arealdel) (PDF, 323 kB)