Vegaøyene - geologi som ressurs


Prosjektet Trollfjell Geopark

er en reiselivssatsning i regi av Sør-Helgeland Regionråd og ses i sammenheng med reisemålsutviklingen på Sør-Helgeland. Trollfjell Geopark er et regionalt utviklingsprosjekt mellom Torghatten, Vega og Leka, og prosjektperioden strekker seg fra januar 2013 til desember 2015.

Logo Trollfjell geopark

Mål med prosjektet: Utvikle og etablere en Unesco-godkjent geopark i vår region mht å delta i de europeiske og globale Geopark-nettverk.

1. Utvikle attraktive aktiviteter og opplevelser basert på unike geologiske fenomener.
2. Utvikle Geoparken som et nettverk og samarbeidsarena.
3. Utvikle og etablere en økonomisk bærekraftig Geopark, et nyskapende selskap som skal tilrettelegge, formidle, utvikle og styrke regionen basert på vår helt unike geologi og kulturhistorie.

En geopark er et område med en spesiell geologisk naturarv av nasjonal og internasjonal betydning. En geopark er et avgrenset område med en eller flere lokaliteter eller steder med geologisk verdi, gjerne også sett i en flerfaglig sammenheng (kulturminner, kultur, vegetasjon, dyreliv etc.) og som på en bærekraftig måte utnyttes i turistsammenheng og bidrar til å styrke lokalt næringsliv.

Det finnes på verdensbasis et 60-talls geoparker som er organisert i det globale og europeiske geopark-nettverket. Trollfjell Geopark vil som den første Geopark i Norge nord for Dovre, kunne bidra til større nasjonal og internasjonal oppmerksomhet/markedsføring for vår region.

Følg prosjekt Trollfjell Geopark på facebook

Her er et utdrag fra arbeidet som ble gjort i forbindelse med verdensarvsøknaden for Vegaøyan:

"Berggrunn
Berggrunnen i Vegaøyan utgjør den vestlige delen av den kaledonske fjellkjeden som strekker seg fra Sør-Norge til Barentshavet i nord. Fjellkjeden ble dannet 400 millioner år tilbake i tid da den Baltiske (Norge) og Laurentsiske platen (Nord-Amerika/Grønland) ble presset mot hverandre. Bergartene i Vega er rester av det Nord-Amerikanske kontinentet som ble hengende igjen på den baltiske platen etter at kontinentene drev fra hverandre igjen for 250 mill. år siden.

Nordlige deler av området består av metamorfe sedimentære bergarter inkludert marmor, kalkholdig skifer, glimmerskifer og kalkkonglomerat. Sørlige deler av området består av homogen og gråfarget granitt (ordovisiks alder, 475 millioner år). Noen bergarter som ikke smeltet fullstendig fremstår som mørke flekker ujevnt fordelt i granitten. Den varierte berggrunnen gjør Vegaøyan til et nøkkelområde for forståelse av kaledonsk geologi.".....

"Amerikansk" granitt
Deler av de bergartene vi finer på Vega kan man si er rester etter "Nord Amerika/Grønland" da disse begynte å bevege seg bort fra "Norge". Granittene på Vega er dannet ved at de omliggende skifre, kalksteiner og kvartsitter (kaledonske bergarter) ble smeltet og omdannet av oppstigende smeltemasser da "Grønland" og "Norge" kolliderte for 400 mill. år siden. Noen av bergartene motstod denne nedsmeltingen, og ble liggende som linser og boller i granitten. Denne type granitt er ganske sjelden i de kaledonske bergartene, men opptrer relativt ofte på Vega."

(Mer kan leses på www.verdensarvvega.no/geologi)
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut