Vannmålere


Vega kommunestyre har vedtatt at alle kommunens abonnenter skal ha installert vannmåler.


Vannmåleren skal leses av en gang i året, innen 31.12. De som har feriebolig, kan lese av og ringe inn/sende inn når de reiser fra Vega siste gang før nytt år. Målernummer, navn, gårds- og bruksnummer og dato kan ringes inn til Helene Lindrupsen på telefon 75 03 58 15 eller e-post: helene.lindrupsen@vega.kommune.no.

Gebyrene kreves årlig inn slik:

1. faktura: Oppgjørsregning for avlest forbruk forrige år.
2. faktura: 1/2 abonnementsgebyr +  50 % akonto (forventet forbruk).
3. faktura: 1/2 abonnementsgebyr + 50 % akonto.

§ 14 i Forskrift vann- og avløpsgebyr for Vega kommune omhandler installasjon og bruk av vannmåler:

"Installasjon, flytting, utskifting, fjerning, kontroll eller vedlikehold av vannmåler skal utføres av kvalifisert og godkjent rørlegger. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på vannmåler i samråd med rørlegger. Vannmåler er abonnentens eiendom. Når vannmåler er installert, flyttet, utskiftet, fjernet, kontrollert eller vedlikeholdt, skal abonnenten levere kvittert bekreftelse fra rørlegger på at vannmåler er/var plombert og at arbeidet er riktig utført. Denne pliktige bekreftelsen skal leveres til kommunen og må også inneholde dokumentasjon på at rørlegger er kvalifisert og godkjent.

Abonnenten skal holde vannmåler lett tilgjengelig for avlesing og vedlikehold. Blir en vannmåler borte eller skadet, skal abonnenten omgående meddele dette til kommunen. Utgifter til arbeid med vannmåler dekkes av abonnenten. Kommunen kan kreve at vannmåler kontrolleres. Kommunen kan også etter skriftlig søknad fra abonnenten tillate kontroll av vannmåler. Viser kontrollen en feilavlesing på minst 5 %, foretas justering, eventuelt utskifting av vannmåler. Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den periode det er tvil om. Det justeres etter samme mengder som for nærmeste avlesningsperiode før feilen oppstod.

Feil på vannmåler eller lekkasje som ikke kan opppdages og som gir feil avlesing, kan gi grunnlag for fradrag i forbruksgebyret. Forholdet må dokumenteres av kvalifisert og godkjent rørlegger som vedlegg til skriftlig søknad om fradrag i forbruksgebyret. Feil eller lekkasjer som abonnenten burde ha oppdaget, gir ikke grunnlag for fradrag i forbruksgebyret."

Her kan du lese hele Forskrift vann- og avløpsgebyr (pdf).
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut