Okvatnet - vannkilden i Vega kommune


 (Kilde: Vega Kommune, hovedplan vann 2003 - 2012) 

Okvatnet

Vannkilde

Vega kommune benytter Okvatnet i Moen som råvannskilde. Kilden er et overflatevann med varierende kvalitet. Råvannskvaliteten viser høyt fargetall og tidvis innhold av bakterier. Vannet har en gjennomsnittsdyp på 2,8 m. Inntaket er plassert på 2 m. Magasin-volumet er på ca. 91.580 m3 med et vannspeil på ca. kote 108. Fra kilden går en 225 mm PVC gravitasjonsledning ut til renseanlegget. Omlag 2400 m nedstrøms inntaksbassenget er det på ca. kote 85 bygget vannbehandlingsanlegg og høydebasseng.

Dimensjonering

Vannverket er dimensjonert for et midlere døgnforbruk på 57 m3/t. Ved økt forbruk samt i perioder med lite ned ør kan man få problemer med kapasiteten. Bygging av nytt høydebasseng med et volum på 1600 m3 har økt forsyningssikkerheten til vannverket.

Vannbehandlingsanlegget

Vannbehandlingen består av grovsiler på inntaket, samt finsil foran vannbehandlingen. Vannet går så gjennom et membranfilter og et kalksteinsfilter før det går til høydebassenget. I tillegg finnes reserveanlegg for dosering av klor, men dette anlegget har aldri vært i bruk annet enn for å dosere klor ved ledningsbrudd samt ved oppsterten av membrananlegget.

Ledningsnett

Totalt har Vega vannverk omlag 132.263 m hovedledninger. Forsyningsnettet ut til abonnentene består i hovedsak av plastrør lagt etter 1970. Kommunens vannledningsnett når ikke ut til alle kommunens innbyggere. Det foreligger heller ikke noen planer fra kommunens side om å koble disse abonnentene inn på kommunalt vannforsyningsanlegg da dette blir svært omfattende og kostbart.

Bassenger og pumpestasjoner

Fra drikkevannbassenget, Okvatnet


Foto: Ole Marius Johansen 

Vannet går med selvfall fra okvatnet og til renseanlegget. For å få tilstrekkelig trykk over membrananlegget må vannet løftes av en pumpe. Fra vannbehandlingsanlegget går vannet ut i to tvilling-basseng på totalt 1600 m3. Bassengene er dimensjonert for å dekke 1 døgns forbruk, men med det forbruket som er i dag vil bassengene i realiteten dekke forsyning for 2 dager. Det eksisterer ingen separate pumpestasjoner for drikkevann på Vega.

Vannkvalitet - vannbehandling

Det kreves alltid to hygieniske barrierer ved godkjenning av vann-verk som benytter overflatevann. En hygienisk barriere er et tiltak som hindrer bakterier og mikroorganismer å følge drikkevannet ut på ledningsnettet. Eksempler på hygieniske barrierer er som følger:

- Desinfeksjon i form av UV-anlegg eller klorering.
- Vannbehandling som fjerner en stor del av bakteriene, for eksempel kjemisk felling og koagulering, membranfilter.
- Sikring av kilden mot tilførsel av bakterier fra mennesker og dyr.

For å sikre kvaliteten på vannet tas prøver som sendes til analyse hver 14. dag. Det blir sendt tre ulike prøver fra tre steder:

- Ubehandlet råvann fra Okvatnet (overflatevann)
- Renset vann som har gått gjennom membranfilter
- Behandlet drikkevann fra ledningsnettet (varierende uttak)
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut