Gårdskart

Hensikten med kartene er å få frem riktigere tall for hvordan jordbruksarealene fordeler seg for hver enkelt bonde.

Arealene endrer seg over tid; enkelte områder gror igjen, andre nydyrkes, arealer skifter eier, grenser endres, nye veier og hus kommer til og andre blir borte. Slike endringer er viktig å få med når bonden søker om tilskudd for arealene.

Vi anbefaler at du bruker NIBIOs (Norsk institutt for bioøkonomi) gårdskart på internett. Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle. I disse kartene fremkommer alle arealer som tilhører det enkelte gårds- og bruksnummer. De dyrkede arealene klassifiseres til enten fulldyrket jord, overflatedyrket jord eller innmarksbeite. Skogen klassifiseres fra høy bonitet til uproduktiv skog i 5 klasser. I tillegg er andre arealer enn jord og skog også klassifisert.

Følg linkene under til NIBIO sin side med omtale av hva gårdskartene bygger på eller rett til NIBIOs gårdskart på internett.

Gårdskartet er satt sammen av informasjon fra flere kilder

Gårdskart på internett