Egenandeler institusjonsbaserte tjenester


Tjenestene er delvis finansiert med egenbetaling.
For 2016 gjelder følgende satser:
 

Tjeneste og betalingssatser
Korttidsopphold (gjelder inntil 60 døgn pr. år): kr. 150,- pr. døgn
Dag- eller nattilbud: kr. 80,-
Avlastningsopphold: ingen egenandel

Langtidsopphold:
Etter "forskrift om vederlag i sykehjem/botilbud med heldøgns pleie og omsorg. Vederlaget er inntektsavhengig og det blir foretatt beregning for den enkelte beboer. Grovt sett gjelder følgende betalingssatser:

- Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner
7 800 pr. år, kan det kreves betalt 75 %
- Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %

Matsalg til hjemmeboende:

Barneporsjon hverdag: 70 kr
Barneporsjon søndag: 75 kr
Voksenporsjon hverdag: 80 kr
Voksenporsjon søndag: 90 kr

Vaskeritjenester, abonnementspris pr. måned: 250 + moms (enslige)

Trygghetsalarm:

Innstallasjon: 700 kr + moms
Abonnement: 220 kr pr. måned

 
Sist oppdatert den 07.mar.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner