Støttekontakt


En støttekontakt skal hjelpe enkeltpersoner og familier til en meningsfull fritid gjennom å ta initiativ til og være med brukerne på sosiale aktiviteter som for eksempel kino, konsertar eller besøk. Søknad om støttekontakt sendes til kommunen. Tilbud om støttekontakt er lovfestet i sosialtjenesteloven.


Støttekontakt

Støttekontakt etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav c er en tjeneste som særlig skal hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Støttekontakten kan også gi råd i dagliglivets gjøremål, for eksempel i forbindelse med små innkjøp og fornuftig bruk av penger, men skal ikke ha mer omfattende opplæringsoppgaver. Støttekontaktens hovedoppgaver er kontakt og støtte etter brukerens ønsker.

Mange grupper kan ha behov for støttekontakt. Barn, unge og voksne med psykiske problemer, yngre og eldre funksjonshemmede, innvandrere som er ukjent med det norske samfunn, familier med sammensatte problemer og rusmisbrukere er noen slike grupper.

Hvem er støttekontakten?

Det er ofte privatpersoner uten spesiell fagbakgrunn som er støttekontakter. Oppgaven er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og eventuelt personlig råd og hjelp. Kommunen er ofte interessert i å komme i kontakt med personer som ønsker å bli støttekontakt. Mange støttekontakter får veiledning fra kommunen.

Noen kommuner har organisert støttekontakttjenesten slik at flere brukere er sammen med en støttekontakt. Etter en individuell vurdering, hvor du har fått gi uttrykk for hva du ønsker, kan dette være en god ordning. Støttekontakten mottar lønn av kommunen. Det er gratis å ha støttekontakt, men brukeren må selv regne med å dekke sine egne utgifter mens hun/han er sammen med støttekontakten for eksempel svømmehall, inngangspenger, mat osv.

Søknad og klage

Søknad om støttekontakt stiles til kommunen / Nav-kontoret. Kommunen skal fatte et vedtak som tar stilling til søknaden og informerer om hva slags hjelp søkeren får tilbud om og i hvilket omfang. Søkeren kan klage på dette vedtaket for eksempel dersom kommunens tilbud ikke dekker behovet for sosialtjenester. Fylkesmannen er klageinstans. Klagen sendes til kommunen.


Eksterne lenker:

- helsenorge.no: om Støttekontakt
 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner