Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv


Stiftelsen har kontor på Nes, i 2. etasje på gamle Coop.
Daglig leder Rita Johansen: tlf.: 75 03 55 03 / 970 34 646
Styreleder André Møller: tlf: 75 03 58 00
E-post: post@vedensarvvega.no
Nettsider: www.verdensarvvega.no.

nettsidene finnes informasjon om verdensarvområdets natur- og kulturminner, opplevelser i området og stiftelsens arbeidsoppgaver. Stiftelsen har også Facebookgruppa Vegaøyan Verdensarv (krever innlogging, åpen gruppe) der det legges ut nyheter om verdensarvarbeid lokalt og internasjonalt.

Stiftelsen skal koordinere arbeidet med å ta vare på verdensarven. En del av arbeidet er også å bidra til videreutvikling av lokalsamfunnet. Stiftelsens arbeid finansieres via egne verdensarvmidler fra Miljøverndepartementet. Stiftelsens styre har representanter fra Vega kommune, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Helgeland Museum. Stiftelsen har et eget samarbeidsråd med 18 lokale lag og foreninger. Stiftelsens viktigste oppgave er å arbeide for å følge opp forvaltningsplanen og andre nasjonale og internasjonale føringer gjennom blant annet Verdensarvkonvensjonen.

Vegaøyan verdensarvForvaltningsplanen for området (pdf) (ny forvaltningsplan er under utarbeidelse i 2014) er vedtatt av regjeringen og skal danne grunnlaget for en positiv utvikling i verdensarvområdet som sikrer natur- og kulturlandskapsverdiene. Den har som målsetting at de tradisjonelle aktivitetene skal ivaretas og videreutvikles og at den skal legge grunnlaget for en positiv utvikling for lokalsamfunnet basert på bærekraftig bruk.
Tiltaksplanen for kulturlandskapet (pdf) skal være styrende for stiftelsens prioritering av tiltak.

Videre skal Vega bygges opp som et kunnskapssenter for formidling, forvaltning og bruk av natur- og kulturlandskapet langs kysten. Planen skal motivere og ansvarliggjøre de ulike partene til å yte en innsats for å oppnå dette. Fordi kulturlandskapet i Vega er et resultat av kontinuerlig endring i de naturgitte og kulturelle forutsetningene, er det ifølge planen viktig at arbeidet gir rom for videreutvikling og nyskapning innenfor rammen av bærekraftig bruk.

Stiftelsens arbeidsplan tar utgangspunkt i de temaene som forvaltningsplanen har prioritert som de viktigste oppgavene: kulturlandskapsskjøtsel og vegetasjon, duntradisjonen, bygningsvern og kulturminner, fugleliv, marint miljø, turisme og formidling. I tillegg har stiftelsen som mål å følge opp de føringer som UNESCO har gitt i innskrivingsteksten for Vegaøyan og i konvensjonen for verdensarv. Derfor blir f.eks. arbeid med barn og unge prioritert.


Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv - årsmelding 2012 (pdf)

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv - årsmelding 2011 (pdf)


Les mer  Hva er verdensarv?

Les mer Hvordan blir man oppført på listen?

Les mer Hva innebærer det å ha verdensarvstatus?

Les mer Begrunnelsen fra UNESCOs verdensarvkomié for å gi Vegaøyan verdensarvstatus.

Les mer Ansvaret for verdensarven.

Les mer Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv.

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner