Småvilt


Begrepet småvilt omfatter alle viltarter som ikke kommer inn under definisjonen på storvilt i § 3 i rundskriv om jakt og fangst. Mange forbinder småviltet med det jaktbare småviltet, men begrepet har større omfang enn dette.


Småviltet omfatter en stor del av mangfoldet av norsk dyreliv. Overordnete mål er de samme som gjelder for viltforvaltningen og biologisk mangfold for øvrig. I forhold til lovverket har ikke kommunen så mange konkrete oppgaver i forhold til småvilt. De viktigste oppgavene er knyttet til arealforvatningen.

Det utnyttbare småviltet – forvaltes ellers gjenom forskrift om bruk av fangstredskaper og jakttidsforskriften, som revideres hvert femte år. I jakttidsforskriften bestemmes hvilke arter det skal åpnes jakt på, til hvilke tider og hvilke jaktområder som skal gjelde. Forut for hver jakttidsrevisjon gjennomføres en omfattende høring der blant annet kommunene er viktige høringsparter. Småvilt forvaltes også gjennom forskrift om felling av viltarter som gjør skade.

Gjess

Gjess

I 1996 utarbeidet Direktoratet for naturforvaltning (DN) en egen handlingsplan for gjess. Planen har som siktemål å belyse forvaltningen av de ulike gåseartene i Norge i et langsiktig perspektiv, øke verdien som jaktobjekt ut fra prinsipper om bærekraftig høsting og søke løsning av konfliktene mellom gjess og landbruksnæring.

I den nasjonale forvaltningsstrategien for gjess er lokale forvaltningsplaner nøkkelen for å løse problemer i skadeutsatte områder. Kommunens rolle vil være å bidra til å utarbeide lokale planer og styre lokale tiltak der dette er aktuelt. Se Forvaltningsplan for kortnebbgås, hvitkinngås og grågås i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommune (pdf).
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut