Skogbruk


Skogbruket på Vega er lite og består for det meste av vedproduksjon og noe hogst av juletrær.


Opplysningene nedenfor er hentet fra "Vegetasjon og skog på Vega", rapport 21/2004 fra Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS), Ås . Hele rapporten kan leses her (pdf) (stor fil).

På Vega er det vegetasjonskartlagt et areal på 141 km². På oppdrag fra Vega kommune og Fylkesmannen i Nordland, Seksjon skog, har Norsk institutt for jord- og skogkartlegging utført ressursregistreringer i utmark i Vega kommune. Dette omfatter skoglige registreringer i plantefelt og areal som kan være produktive for skogbruk.

Skog på Eidem

Skogen på Vega dekker et areal på ca 21 000 dekar, eller om lag 15 % av landarealet. Det aller meste av skogarealet finner vi på hovedøya. På Ylvingen er omlag 1 000 dekar skogkledd, og på Søla ca 100 dekar.

Bjørkeskogen utgjør 12 300 dekar og strekker seg opp til om lag 200 m o.h.. I Bjørnlia under Gullvågfjellet, i liene over Eidem og Vika går bjørkeskogen opp til 300 m.o.h.. Den klimatiske skoggrensa er i første rekke bestemt av sommertemperaturen. I tillegg setter vindeksponering, skredvirkning og manglende jordsmonn grense for hvor høyt skogen kan etablere seg.

Furuskog utgjør ca 3 900 dekar. Mesteparten er stedegen kystfuruskog på lågproduktiv mark. De største furuskogene finnes i områdene ved Skjeggemoen og Eidem. Plantefelt med bergfuru og norsk furu utgjør ca 1000 dekar og finnes spredt rundt på øya.

Granskogen på Vega er planta og dekker ca 4 500 dekar. Det aller meste er sitkagran i hogstklasse 2 og 3. De største plantingene er rundt Gladstad og på Igerøya. Noen få felt med norsk gran finnes rundt Gladstad. Plantefelt med lerk er registrert nord for Karbuvatnet og vest for Nes.

Den største delen av granplantingene er ungskog i hogstklasse 2 og 3. Hovedtyngden av granfeltene i hogstklasse 3 ligger på gode boniteter (G17-20). Det meste av granskogen er planta innenfor en relativt kort tidsperiode. Dette innebærer at skogen blir hogstmoden omtrent samtidig. Avvirkningsbehovet vil derfor bli stort når dette inntreffer.

Furuplantingene på Vega er lite vellykket med tanke på virkesproduksjon. Tilveksten er liten og feltene er ujamne, ofte med flerstammet, buskforma trær. Feltene har verdi som ved og som leskog og leveområde for vilt.


Eksterne lenker:

- Skoghelse (faktakunnskap og informasjon om sopp og insekter relatert til skogskader).
- Skogsnorge
- Skog og landskap
- Skogfondet (pdf)
Sist oppdatert den 27.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner