Fredning og restaurering


Fiskeværet Skjærvær ble fredet av Riksantikvaren etter lov om kulturminner §§15/19 om bygningsfredning/områdefredning i 1995. Været  var da preget av sterkt forfall.

Skjærvær er i dag et totalfredet område. Det betyr at det ikke er lov til å gjøre veldig mye med bygningsmassen her ute. Det er bare vedlikehold og reparasjoner som kan gjøres. Bygningene på Skjærvær er nennsomt satt i stand selv om tilgangen på material er litt annen nå enn før. Rekved var mye brukt til å sette opp hus med før i tida. Ellers tok man det man hadde for hånden. Resultatet er bygninger med et helt særegent preg.
 

 Skjærvær Restaurerte hus  Restaurerte hus


Ferdsel

Fra 1. mai og ut juli er det sterke restriksjoner på ferdselen på øya, og de som ønsker å oppleve dette konserverte egg- og dunværet må ta kontakt med grunneiere for å innhente tillatelse. Falk, havørn og hubro hekker på øyene som i 2002 ble erklært som fuglefrednings-område.

Restaurering

Riksantikvaren har bevilget betydelige midler til restaurering av bygningsmassen på Skjærvær og i samarbeid med Vega kommune og Sør-Helgeland regionråd er rundt 30 bygninger satt i stand. I dette arbeidet har lokale håndverkere deltatt og fått opplæring i gamle håndverksteknikker og antikvarisk bygningsvern. Skjærvær er ivaretatt slik det var på storhetstida fram til 1965, med våningshus, naust og e-hus.
 

 Hus på Skjærvær E-hus  Verdensarvplakat


På fredete bygg ellers i landet er man svært nøye med hva slags materiale som benyttes i vedlikeholdet. På Skjærvær tillates at man skifter materiale etter hva som til enhver tid er tilgjengelig, for eksempel rekved. Slik ivaretas det dynamiske elementet i utviklingen av bygningene.

Fuglekolonier

I Skjærværet/Nordværet er det hekkekolonier for skarv. Vedlikeholdet av e-husene er noe av årsaken til at man i dette området fortsatt har en rimelig stor hekkebestand av ærfugl. Ellers finnes det store og små kolonier med hekkende sjøfugl, spredt rundt i området, med gode bestander av en rekke arter.

Vern og bruk

Riksantikvaren arbeider for å ta vare på bygningsmiljø langs kysten med omkringliggende kulturlandskap. Bruken av fredete og verneverdige bygninger er en forutsetning for langsiktig vern, samtidig som forbruk kan føre til at viktige kulturhistoriske verdier går tapt. En balanse mellom verneinteresser og bruk er derfor en viktig utfordring. Som grunnlag for å opprettholde bosetningen langs kysten er det viktig å holde i hevd kunnskapar om byggeteknikker, utnyttelse av ressurser (kombinasjonsnæring) og tidligere virksomhet (lokal historie).


 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut