Felling av skadegjørende arter


Etter § 14 i Viltloven, er det utarbeidet en forskrift om felling av viltarter som gjør skade. I forskriften er det bestemt hvilken myndighet som kan gi tillatelse til felling av ulike viltarter.


Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon

Flere arter kan felles av eier eller bruker uten noen tillatelse fra det offentlige. Kommunen har myndighet til å tillate felling av noen arter. Viktige forutsetninger som må være tilstede før slik tillatelse gis, er at skade skal ha skjedd, avliving skal skje sikkerhetsmessig og humant forsvarlig, og at eier eller bruker i rimelig utstrekning har forsøkt andre tiltak for å avverge skade. Skaden skal også ha oppstått i inneværende sesong, i et omfang som er av vesentlig økonomisk betydning for den skadelidte, eller som vil få tilsvarende betydning dersom skaden fortsetter.

Ved avling av mordyr skal også avkommet av dyrevernmessige hensyn avlives. Det knyttes også nærmere vilkår til slike tillatelser, som metode for felling, avgrensning i tid og sted og antall individer som kan felles.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner